Det er ingen skam å snu

- innholdet kan være utdatert

Dette sa forbundsleder Hans Olav Felix under fanemarkeringen mot innføring av EUs Vikarbyrådirektiv i dag.
Han holdt appell da et stort antall tillitsvalgte og medlemmer i norsk fagbevegelse samlet seg for å si ja til faste ansettelser og nei til vikarbyrådirektivet. Over 300 mennesker hadde møtt fram og hadde med seg hele 64 faner til markeringen.
LO i Oslo tok initiativ til markeringen på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i dag. En rekke LO-avdelinger, fagforeninger og medlemer sluttet opp om arrangementet. EL & IT Forbundet var blant LO-forbundene som oppfordret medlemmene til deltakelse.


Massearbeidsløshet i Europa


Europeisk fagbevegelse lider under massearbeidløshet på 10 – 20 prosent, en ungdomsledighet i enkelte land på 50 prosent. De har opplevd gjennom de siste 10 åra at det blir færre og færre faste ansettelser.
Bedriftene sitter igjen med en gruppe kjerneansatte etter masseoppsigelser og når de har behov for mer arbeidskraft igjen, blir dette i form av innleie fra vikarbyråer og ikke faste ansettelser. Europeisk fagbevegelse er avhengig av lovbestemt minstelønn på et nivå som tilsvarer sosial dumping her i Norge. Så det er ikke rart at europeisk fagbevegelse syntes at vikarbyrådirektivet er langt å foretrekke enn hva som er alternativet.
– Vi i Norge har andre muligheter, men også vi har hatt en skremmende utvikling hvor vikarbyråene har vært en vekstbransje i de siste ti åra. Etter at Blaalid utvalget i 1999 åpnet for mer bruk av vikarer, hvor et generelt forbud med unntak for enkelt bransjer ble snudd til det motsatte, nemlig mulighet for inn/utleie i alle bransjer, sa Felix i appellen sin.

Fornøyd med tiiltakspakka


EL & IT Forbundet er fornøyd med tiltakspakka regjeringa har kommet med, denne er et stykke på vei mot et mer seriøst arbeidsmarked, men det er fremdeles et stykke å gå før vi er i mål. Blant annet må Lov om Allmenngjøring endres slik at det blir slutt på arbeidsgivernes mulighet for sabotering.
– Vi kan innføre likebehandlingsprinsippet i norsk lovverk uten å innføre vikarbyrådirektivet. Vårt største ankepunkt mot direktivet i tillegg til at vi ikke ønsker å legge forholdene til rette for vikarbransjen er at det hersker stor usikkerhet om AML restrikskjoner i forhold til når vikarer kan brukes, likeledes bestemmelser om det samme i en rekke tariffavtaler. Juristene strides om dette noen sier det ikke er noe problem, andre sier det stikk motsatte. Og når signalene fra arbeidsgiverhold er at de vil prøve denne jussen overfor ESA så kan spørsmålet raskt havne i EFTA domstolen. En rettsinstans vi har dårlig erfaring med, senest i forbindelse med domstolens uttalelse om allmenngjøring innen verftsbransjen, sa Hans Olav Felix før han oppfordret regjeringa til å snu i denne saken.
(Foto: Dagfinn A. Svanøe)