Budsjett for arbeid og velferd

- innholdet kan være utdatert

Regjeringens forslag tar den økonomiske situasjonen på alvor, fremmer sysselsetting og tar hensyn til en sterk krone som allerede skaper utfordringer for konkurranseutsatt industri, sier LO-leder Roar Flåthen.
Norges enestående positive utvikling i en internasjonal sammenlikning må tilskrives en langsiktig fornuftig politikk, sammen med oljesektorens store investeringer og en global utvikling som går Norges vei når det gjelder etterspørsel og priser.
– Regjeringen bygger sitt opplegg på at et Europa preget av gjeldskrise ikke bidrar til ytterligere forverring av utsiktene for norsk økonomi, sier Flåthen.
LO-lederen peker på at virkningen av den internasjonale finanskrisen er stor. Han er derfor opptatt av at regjeringen har beredskap og er forberedt på å møte mer økonomisk uro i 2012.
– Igjen vil deler av industrien være sterkt utsatt, denne gang på toppen av en høyere kronekurs enn ved forrige krise. Gjennom aksjemarked, finanssektor og forbruksmarkedet vil ringvirkningene og pessimisme spre seg til bredere deler av landets økonomi og arbeidsliv. En allerede lav rente kan ikke senkes like mye som sist for å holde hjulene i gang. Det stiller sterkere krav til målretting av virkemiddelinnsatsen, mener Flåthen, som er opptatt av det da er særlig viktig å ikke svekke det som er i gang. Det gjelder i første rekke arbeidsmarkedstiltak, næringspolitikk og satsing på samferdsel.
Flåthens bekymring for utviklingen i arbeidsmarkedet gjør at han stiller spørsmål ved regjeringens forslåtte normalisering av permitteringsreglene.
– Den internasjonale situasjonen tilsier at dagens unntaksregler videreføres, sier Flåthen.
LO vil nå gjennomgå forslaget til statsbudsjett og forbeholde seg retten til å komme tilbake med ytterligere kommentarer.

Rettferdighet og fellesskap


– Regjeringens politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. De offentlige velferdsordningene skal fornyes og utvikles, og Regjeringen vil bidra til et arbeidsliv der alle kan delta. Budsjettforslaget for 2012 gir kvalitetsheving og økt omfang av de brede fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Justissektoren styrkes. Det legges til rette for rettferdig fordeling og økt verdiskaping og utvikling i hele landet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
– Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er det viktigste for å motvirke fattigdom, utjevne sosiale forskjeller og oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Det legges derfor opp til å videreføre det høye tiltaksnivået fra 2011 på om lag 71 200 tiltaksplasser i 2012. Regjeringen foreslår en jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne slik at flere skal komme i ordinært lønnet arbeid. Dette krever en langsiktig innsats. Regjeringen foreslår en økning på 1 000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne sammenlignet med 2011, og at 500 tiltaksplasser knyttes til jobbstrategien.
Les mer på finansdepartementets hjemmeside.