Brev til Storting og regjering: – Gi fagskolestudenter rett til dagpenger

Publisert: 07.04.20

Brev fra Organisajon for norske fagskolestudenter, EL og IT Forbundet, Nelfo og FLT til Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet, samt stortingsrepresentantene i finanskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen og utdannings- og forskningskomiteen. 

Den som kombinerer jobb og studier kan ha krav på dagpenger. Vi er likevel bekymret for at mange fagskolestudenter ikke får det. 

11 500 av landets 18 000 fagskolestudenter tar utdanningen sin på deltid. En stor andel av disse tar utdanningen i kombinasjon med høy stillingsprosent eller full stilling, samtidig som de har høy studieprogresjon. 2/3 av dem er over 30 år, og et stort antall har boliglån og familie.

Svært mange av disse må nå velge mellom dagpenger eller å fortsette på studiene dersom de blir permittert. Det harmoniserer dårlig med målet om livslang læring, og det avslører et hull i velferdssystemet som bør tettes.

Utdatert regelverk

NAVs dagpengeregelverk har flere unntaksregler som skal gjøre det mulig for enkelte studentgrupper å ta utdanning mens de mottar dagpenger. Disse er imidlertid mangelfulle.

All undervisning skal foregå utenom normalarbeidstiden

Kriteriet om at tilnærmet all undervisning skal foregå på kveld eller helg, gjør at studenter som har noe dagtidsundervisning, men jobber om kvelden, faller utenfor. På flere fagskoler tilbys det også utdanninger i petroleumsfag lagt opp rundt turnus 4/2. Disse utdanningene gjennomføres på dagtid i perioden studentene er hjemme. Studentene har mellom 67 og 100 prosent studieprogresjon ved siden av full jobb. Modellen med noe undervisning på dagtid er i flere tilfeller valgt på grunnlag av ønsker fra lokalt arbeids- og næringsliv.

Maks 50 prosent studieprogresjon

Fagskoleutdanninger ved siden av full jobb har ofte mer enn 50 prosent studieprogresjon. Eksempelvis har Fagskolen i Hordaland 740 deltidsstudenter, der de aller fleste tar 120 studiepoeng over tre år kombinert med full jobb. Det gir en studiebelastning på 67 prosent. Nye undervisningsformer og fremveksten av helt nettbaserte studier har gjort at det nå er mange som studerer mer enn 50 prosent ved siden av fulltidsarbeid.

Maks 6 måneder igjen av utdanningen

Studenter som har kombinert utdanning med heltidsarbeid, kan etter søknad til Nav fortsette å studere i inntil 6 måneder. Dette fører til at det kun er studenter som er på sitt avsluttende semester i år, kan fullføre utdanningen sin dersom de blir permittert

Kravet om 100 prosent arbeid

Kravet om at utdanningen har vært kombinert med heltidsarbeid oppleves svært urimelig for arbeidstakere som har jobbet tett opp mot full stilling. 80-90 prosent jobb kombinert med studier omfattes ikke av unntaksreglene til Nav.

 

Historien om Vegar

Vegar Rygh er elektriker og er i dag permittert fra jobben. Han bor på Stjørdal, er 30 år og alenepappa. Han kom i en ekstra krevende situasjon. Årsaken er at han er en av de som nå ikke har rett til dagpenger. I tillegg til jobben som elektriker, som han har hatt i 12 år, studerer han også Elkraft på Steinkjer tekniske fagskole. Han blir i dag definert som student, og faller utenfor dagpengeordningen. Studielån og økt andel stipend er dessverre ikke nok for folk med boliglån, forsørgeransvar og andre vanlige forpliktelser

Hva bør gjøres?

  • Fagskolestudenter som oppfyller vilkårene for å få dagpenger, bør få det. Dersom dette ikke gjennomføres, bør det på plass en dagpengeløsning for studenter har kombinert studier med høy eller full stillingsprosent.
  • Navs unntaksregler for å kombinere studier med dagpenger må oppdateres.
  • Det er signalisert at permitterte vil få mulighet til å kombinere dagpenger med utdanning og kompetanseheving. Det er svært viktig at dette tiltaket går begge veier, slik at arbeidstakere som allerede er under utdanning ikke blir tvunget til å slutte på studiene dersom de blir permittert.

Vennlig hilsen

Wictor Østvand Jensen, leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter
Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet
Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo
Ulf Madsen, forbundsleder i FLT

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.