Brev til energistatsråd Terje Riis-Johansen

Publisert: 25.11.10

– innholdet kan være utdatert

I følge Olje- og energidepartementet (OED), er det 159 selskap som har nettvirksomhet på ett eller flere nivåer. I størrelse varierer nettselskapene fra noen tusen til over en halv million kunder. Betydningen av kompetente, effektive nettselskap som opptrer i samsvar med det samfunnsansvaret de er pålagt, kan knapt overvurderes. Mange norske kommuner sitter i dag som eiere eller deleiere i nettselskap som bidrar til forsyningssikkerheten og deltar aktivt i lokalt næringsliv til beste for lokale arbeidsplasser. Nettselskapene forvalter store materielle verdier på vegne av eierkommunene, og gir avkastning på kapital, sysselsetting og mange andre positive ringvirkninger for eierne.

Planene om forsert utbygging av kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, behovet for forsterket beredskap og klimatilpasninger stiller store krav til nettselskapenes kompetanse, effektivitet og kostnadskontroll. Og det stiller store krav til myndighetenes regulering av nettselskapene.

Det har i lengre tid vært til dels sterk uenighet knyttet til nettselskapenes organisering og vektlegging av egenkompetanse. Stridens kjerne har vært om overføring av utførende personell til frittstående entreprenørselskaper er i strid med Energiloven eller ikke. Denne omorganiseringen er bare gjennomført i et fåtall nettselskaper, mens det store flertallet av nettselskapene har i dag tilstrekkelig egenkompetanse til å utføre oppgavene knyttet til ordinær drift, vedlikehold og beredskap. I tillegg er det et relativt lite antall små nettselskaper som har valgt å samarbeide om oppgaver som vakt, ingeniørtjenester og lignende.

Det er viktig at det både er klare krav til kompetanse og sikkerhet, og rom for fleksibilitet med hensyn til organisering av nettselskapenes virksomhet. Dette er det myndighetenes oppgave å legge til rette for med lover, forskrifter og tilsyn. Om ikke myndighetene sørger for godt rammeverk og effektivt tilsyn, kan det på lang sikt komme til å påvirke negativt nettselskapenes evne til å utføre livsviktige samfunnspålagte oppgaver. Det er snart gått to år siden Olje- og energidepartementets høringsfrist til ”Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggs- og områdekonsesjonærer” gikk ut 6. februar 2009.

KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet har forståelse for at regjeringen trenger tid til å vurdere de ulike innspillene som har kommet fra ulike høringsinstanser. Men samtidig er det skapt usikkerhet om hvilke krav som vil bli stilt til nettselskapene med hensyn til organisering og egen kompetanse.

KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet har drøftet behovet for forskriftsregulering av krav til kompetanse i nettselskapene og hvordan dette kan reguleres. Vi har vært særlig opptatt av å sikre at små nettselskaper gis nødvendig rom for teknisk og organisatorisk samarbeid, til beste for både kunder, eiere og ansatte. Slik saken nå står, er partene enige om at det utsendte høringsutkastet til ”Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggs- og områdekonsesjonærer” med følgende endringer bør vedtas snarest mulig:

1 Krav til egenkompetanse ansees oppfylt hvis kompetansen for deler av disse oppgavene er sikret ved langsiktige avtaler med andre konsesjonærer.

KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet er kjent med at mange mindre nettselskaper samarbeider om løsning av ulike oppgaver med andre mindre nettselskaper (og i noen tilfeller også med større). Det er viktig at forskriften gir rom for slikt samarbeid.

2 Krav til egenkompetanse ansees oppfylt hvis kompetansen for deler av disse oppgavene er sikret ved langsiktige avtaler innen et konsern.

KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet er kjente med at enkelte nettselskaper som er del av et konsern, har sikret seg nødvendig kompetanse ved inngåtte avtaler innen konsernet. Partene ser at denne løsningen kan skape regulatoriske utfordringer, men forutsetter at NVEs regulering skjer på en måte som er uavhengig av hvordan nettvirksomheten organiseres.

KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet håper disse presiseringene, som også har blitt fremmet i høringsrunden, kan bidra til å løse opp i den fastlåste situasjonen. Vi vil også presisere at den foreslåtte forskriften, med våre presiseringer, ikke vil ha negative konsekvenser i form av økt nettleie for kundene.

Kontaktpersoner:
For KS Bedrift: Svein Eriksen
For EL & IT Forbundet: Henning Solhaug

Brevet er signert av direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift og forbundsleder Hans Olav Felix.

Brevet følger vedlagt i pdf.

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.