Bra med styrket nærings- og arbeids-markedspolitikk

Publisert: 15.05.12

– innholdet kan være utdatert

Det har gått  bedre i norsk økonomi enn man kunne forutse høsten 2011. Det er totalt sett god jobbvekst både i privat og offentlig sektor. Til tross for at situasjonen internasjonalt er blitt forverret, har tallene for arbeidsmarkedet  og offentlig økonomi blitt bedre enn det regjeringen skisserte.

LO er tilfreds med at regjeringen fortsatt er langsiktig i sin bruk av oljeinntekter.

– Det er et viktig grunnlag for at det har gått så bra hos oss, sier Flåthen.

Sikre uforutsigbare næringer

– Vi må samtidig være oppmerksom på at situasjon er vanskelig for deler av industrien  og at det generelt positive bildet fort kan endre seg. Satsingen på nye såkornfond kan peke framover for næringslivet. Tiltakene overfor treforedling er høyst velkomne for en hardt prøvet næring og dens ansatte. Justeringen av permitteringsreglene for fiskeindustrien er helt nødvendig i en svært uforutsigbar næring.

Ja til prøveordning for lønnstilskudd

Det er fortsatt altfor mange som ikke inkluderes godt nok i arbeidslivet. Derfor er det positivt at regjeringen videreutvikler arbeidsmarkedspolitikken med en prøveordning for lønnstilskudd. Dette virkemiddelet har vært svært lite brukt i Norge sammenliknet med i andre land.

Bra med styrket Arbeidstilsyn

– Den store tilgangen på utenlandsk arbeidskraft tilsier forsterket innsats i arbeidsmarkedspolitikken og i kampen mot useriøsitet. Styrkingen av Arbeidstilsynet er et skritt i riktig retning, sier Flåthen, som også er tilfreds med 1000 nye studieplasser. -Det er et godt bidrag i satsingen på realfag, lærerutdanning og helse- og sosialfag.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.