Banklovkommisjonens utredning om pensjon

Publisert: 07.05.10

– innholdet kan være utdatert

Kommisjonen foreslår derfor i den første utredningen endringer i foretakspensjonsloven som innebærer en overgangsordning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som tillater en videreføring av eksisterende ordninger ved siden av de nye reglene i folketrygdloven som trer i kraft 1. januar 2011 og inntil det foreligger en endelig avklaring av tilpasning av foretakspensjonsloven til ny folketrygd (Banklovkommisjonens arbeid del II).

Det går fram av en pressemeling fra kommisjonen.

Andre forslag

Banklovkommisjonen foreslår blant annet

  • adgang til fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år. Dette innebærer en adgang til å utsette uttakstidspunktet for pensjon til fylte 75 år.
  • valgfri pensjoneringsgrad og uttak av pensjon samtidig som man er i inntektsgivende arbeid.Utredningen vil nå bli sendt på høring.

 

Banklovkommisjonens utredning NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I (pdf)

Finansdepartementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon i løpet av høsten 2010, slik at endringer kan tre i kraft fra 1. januar 2011.

Høringsdokumenter

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.