Balansert kraftmarked

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har i desember avholdt møter med Manifest Analyse og Sosialistisk Ungdom vedrørende spørsmålet om kabling av energi til Europa.
– Disse møtene var viktig for forbundet, da det var behov for å rette opp et unyansert bilde som Manifest og SU har tatt overfor kraftbransjen og kabling, uttaler Felix.
– Det var positive møter og vårt syn på saken ble møtt med interesse og økt forståelse for sakene. Vi håper Manifest og SU sitter igjen med et mer balansert syn på saken etter møtet med forbundet.

Grønn verdiskaping


Norge er rikt på muligheter for stor verdiskaping fra fornybare ressurser. Fornybar kraft kan både nyttiggjøres i Norge, men også selges gjennom kabler til Europa.
– Norsk vannkraft er fleksibel og fornybar. En balansert kraftutveksling med utlandet gir både økt verdiskaping og klimagevinst.

Sikre lave og forutsigbare kraftpriser


Utbygging av kraft og linjer fører til prisutjevning over hele landet. Utjevning av svingningene i kraftproduksjonen i Norge fordrer kabler til utlandet. Det er viktig for forsyningssikkerheten.
– I hovedsak skal norsk kraft brukes i Norge, med rimelige priser for industrien. Men vi må ikke begrense oss til kun å ha et mål om lave priser for industrien. Det er ingen industri i verden som har billigere strøm enn den norske. Det skal vi fortsatt ha, men kraften skal ikke subsidieres av skattebetalerne. Forbundet er for at industrien skal ha rimelige kraftpriser. Dette sikres gjennom langsiktige kontrakter, forklarer Felix.

Eierskap og verdiskaping


Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet. I tillegg har vi en kabel til Nederland. Eksporten av kraft vil i de fleste år overstige importen. Dette gir inntekter til fellesskapet.
– Alternativet er at vårt kraftoverskudd renner ut i havet. Forbundet er sterkt forsvarer av det offentlige eierskapet i kraftbransjen. Inntektene fra dette eierskapet går blant annet til barnehage- og sykehjemsplasser i kommunene. 
– Hvis vi ikke hadde vært del av et europeisk kraftmarked, ville vi ved tørrår fått skyhøye priser eller rasjonering, samt nedstenging av hele eller deler av industrien, sier forbundsleder Felix.