Arbeidsrettssaken starter i dag

Publisert: 08.06.10

– innholdet kan være utdatert

Prosedyrene ventes å ta hele dagen og forbundets/LOs prosessfullmektig er LO-advokat Sigurd-Øyvind Kambestad. Som representanter fra LO møter Knut Bodding og fra forbundet forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

Det er satt av 2 dager til saken.

Sakens kjerne

I forhandlingene på IKT-overenskomsten har forbundet krevd flere endringer, blant annet en endring i omfangsbestemmelsen som sikrer at avtalen kan gjøres gjeldende i tråd med reglene i Hovedavtalen.

NHO har svart med å kreve at avtalen bortfaller.

NHO hevder at forbundet ikke har streikerett på denne avtalen og at både en streik på IKT-overenskomsten og en sympatistreik vil være ulovlig og tariffstridig. 

Om arbeidsretten

Arbeidsretten er en særdomstol med øverste myndighet på sitt saksfelt. Domstolen har sete i Oslo og har hele landet som rettskrets.

Arbeidsrettens virksomhet er regulert av lov om arbeidstvister av 5. mai 1927 nr. 1 (arbeidstvistloven) og i noen grad av lov om tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 (tjenestetvistloven). Retten behandler rettstvister mellom arbeidslivets organisasjoner om tariffavtaler og andre kollektivarbeidsrettslige spørsmål.

Kort skissert har Arbeidsretten domsmyndighet

  • i tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse og beståen
  • i tvist om en arbeidskamp er i strid med den tariffestede fredsplikt eller fredsplikt etter arbeidstvistloven
  • i spørsmål om erstatning for brudd på tariffavtale eller den lovbestemte fredsplikten.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.