Arbeiderklassen utfordres

Publisert: 13.06.12

– innholdet kan være utdatert

Felix fortsatte med søkelys på det som skjer i Europa:

– I Spania og Hellas er annen hver ungdom uten arbeid, og arbeidsløsheten vokser i hele EU-området. Krisa, som er skapt av en uregulert kapitalisme og grådige og uansvarlige banker, har ført til at europeiske regjeringer har lånt store summer for å redde banker og finansinstitusjoner, sa Felix.

Høyredreining

– For å finansiere gavepakkene krever Verdensbanken, pengefondet (IMF) og sentralbanken i EU at offentlige budsjetter, pensjoner og arbeidslønninger reduseres. Også dramatiske begrensninger av nasjonalstatenes handlingsrom har blitt vedtatt i EU. Utvidelsen av EU og den økonomiske krisen har ført til at EUs arbeidsmarkedspolitikk har dreid mot høyre. Europa sliter også med stor arbeidsløshet og forringelser av arbeidstakeres rettigheter og redusert jobbtrygghet.

Hjem igjen

Etter denne inngangen vendte Felix søkelyset mot hjemlige forhold; vikarbransjen, inn- og utleie, sosial dumping, EØS, hovedoppgjøret og vårens streiker.

– Vår arbeidsmiljølov regulerer vikarbransjens virke, om loven bare blir fulgt. Vi har også en rekke tariffavtaler som begrenser vikarbransjens utbredelse.  Årets tariffoppgjør har utviklet dette videre ved at vi har fått inn bestemmelser om hvorledes vi skal organisere bemanningsbransjen og hvilke tariffavtaler som skal gjelde. Vi har også tatt inn i avtalene hvorledes vilkårene ved inn- og utleie skal reguleres.

Bekymret for implementeringen

Felix er i tvil om eksisterende lov- og avtaleverk står seg når vikarbyrådirektivet blir en del av norsk lov. Direktivets artikkel 4 forbyr nasjonale restriksjoner som hindrer vikarbransjens utbredelse. LOs medlemsforbund er skuffet og sinte over at Ap trumfet gjennom direktivet med dekke av likebehandling av arbeidstakere i Norge. Men, selv før direktivet ble vedtatt er det mange arbeidstakere som må akseptere midlertidige jobber. Generelt har vikarer og midlertidig ansatte dårligere betingelser enn fast ansatte. De er også ledige mellom midlertidige oppdrag.

– Vi ønsker ikke vikarbyrådirektivet fordi det er et skritt i feil retning. Økt midlertidighet er også ugunstig for fellesskapet – det blir dårligere produktkvalitet og svekket innovasjon. Vi vet at flertallet av dem som er midlertidig ansatt ønsker fast jobb. Mange arbeidsgivere bryter lovens forbud mot midlertidige ansettelser. Landsforeningene i NHO sitt første prioriterte krav ved årets tarifforhandlinger er økt fleksibilitet, altså mer og ikke mindre av hva vi har opplevd de senere åra, sa Felix, som mener at det er behov for bedre redskap når Arbeidstilsynet ikke klarer å følge opp.

– Fagforeninger og klubber må gis anledning til å hindre ulovlige midlertidige ansettelser – vi krever kollektiv søksmålsrett!

EØS-avtalen

EØS-avtalen forplikter Norge til å implementere direktivene, om ikke regjeringen benytter seg av anledningen til å reservere seg. Ulike regjeringer har dessverre valgt å la være å bruke denne retten. I LO-kongressen 2009 ble det vedtatt å utrede alternativer til EØS. Oppdrage er utført og saken følges opp i kongressen i 2013.

Riktig regjering er første prio

– At EØS også blir et tema i neste års valgkamp er jeg sikker på, men jeg er ikke like sikker på at det blir eller bør bli det viktigste tema. For fagbevegelsen må første prioritet være å bidra til fortsatt regjeringsmakt for Jens & co, slik at vi unngår en borgelig regjering som har en politikk som går lengre enn EU i negativ retning når det gjelder arbeidstakernes rettigheter.

Enighet i familien

Når det gjelder frontfaget så registrerer Felix at det aldri har vært større enighet i LO-familien enn nå om at lønnsutviklinga i industrien skal være førende for utviklinga ellers i arbeidslivet. Han er mer kritisk til hvordan og hvorfor det ble streik i offentlig sektor etter 28 år med fred.Det var liten avstand og partene har i etterkant sagt at konflikten var unødvendig.

Arbeidsgivernes ansvar

– Arbeidstakersida oppfattet at staten ville endre hvilke parameter som skulle legges til grunn mht frontfaget. I stedet for industrien i alt – så ville staten se på prognosene som er lagt inn i statsbudsjettet – og KS innførte et nytt begrep; ”Staten som frontfag i offentlig sektor”! Jeg ser det som helt uhørt å komme med et slikt utspill avslutningsvis i tarifforhandlingene. Arbeidsgiverne (staten) må derfor ta hovedansvaret for konflikten, sa Felix.

Møte hos statsministeren

Felix har ikke noen motforestilling til statsministerens invitasjon av partene til en diskusjon om lønnsoppgjøret.

– Jeg tar det som en selvfølge at disse samtalene ikke ender opp med noe som svekker streikeretten. Utover det har jeg ikke noe i mot at vi snakker i sammen.

Organisasjonsprosjekt

Felix avsluttet åpningstalen med noen utfordringer som forbundet står overfor. Det gjelder blant annet medlemstall, maktforhold og mulighet for nye samarbeidsformer. I lys av det skal forbundet igangsette et organisasjonsprosjekt, som ble initiert av landsmøtet i fjor.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.