Ansiennitet – nok en Telenor-sak for Høyesterett

Publisert: 18.12.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Høyesteretts ankeutvalg besluttet i dag at Gulating lagmannsretts dom av 15.5.19 (LG-2018-30225) skal behandles i Høyesterett.

Saken er i korte trekk at to medlemmer i EL og IT ble oppsagt fra sine stillinger ved Telenors Kundesenter bedrift i Stavanger på grunn av at kundesenteret ble nedlagt. Telenor begrenset utvalgskretsen til divisjon (forretningsområde) og lokasjon (geografi). Dette medførte at de oppsagte ikke fikk vurdert sin ansiennitet opp mot andre ansatte i de øvrige divisjoner i Stavanger.

I lagmannsretten ble Telenor frifunnet for påstand om usaklig begrensning av utvalgskretsen. Lagmannsretten, flertallet, viser spesielt til at det foreligger lang praksis i Telenor for å organisere nedbemanning på denne måten. Det er også fremholdt at denne ordningen innebærer mindre uro og uforutsigbarhet. Det at EL og IT Forbundet har protokollert uenighet rundt dette prinsippet i en like lang periode, ble ikke tillagt vekt.

Hovedspørsmålet for Høyesterett vil være om Telenor kan begrense utvelgelseskretsen til den avdelingen som legges ned, eller om Telenor etter HA § 8-2 er forpliktet til å utvide utvelgelseskretsen slik at ansiennitetsprinsippet får reell betydning.

LO-advokatene Karl Inge Rotmo og Rune Lium har saken for EL og IT-medlemmet og EL og IT Forbundet i Høyesterett. De hadde også den forrige Telenor saken som nylig ble vunnet i Høyesterett, HR-2019-1986-A, tidligere omtalt på LO-advokatene Facebook.

31.oktober 2019: EL og IT-medlem vant mot Telenor i Høysterett

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.