Angrep på IT-arbeidsplasser i sykehussektoren

Publisert: 02.09.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT mener Helse Sør-Øst må ta vare på den spisskompetansen Sykehuspartner HF har innen IT for helsevesenet, og utvikle bedriften framfor å privatisere. Vi frykter videre outsourcing til lavkostland.

Samspill privat offentlig

EL og IT Forbundet organiserer IT-ansatte i både offentlig og privat sektor. Samspill mellom sektorene er vanlig, men dette dreier seg om at selve IKT-grunnmuren for helseforetakene angripes. Helse Sør-Øst sine planer om å overføre 150 ansatte og strategisk infrastruktur til kommersielle selskaper kan utløse effekter som blir vanskelig å reversere.

Størrelsen på kontrakten – nær 1000 millioner kroner i året i sju år burde få en bjelle til å ringe hos styrerepresentantene i Helse Sør-Øst.

Viktig veivalg

Behovet for IT-tjenester for administrativ og klinisk prosesstøtte på moderne infrastruktur vil vokse. Nå står Helse Sør-Øst foran et veivalg. Skal man styrke og utvikle det unike kompetansemiljøet man har i dag – eller skal man kvitte seg med mennesker og infrastruktur og derigjennom miste makt over framtidig utvikling?

Den teknologiske utviklingen går raskt og det er nødvendig at nye og eldre infrastrukturtjenester kan snakke sammen og settes i sammenheng. En videre modernisering i egen regi med tilstrekkelig investeringsmidler vil sikre nødvendig digital fornying.

Konsekvenser for ansatte

Tjenesteutsettingen betyr virksomhetsoverdragelse av rundt 150 ansatte.

EL og IT Forbundet frykter for lønns- og arbeidsvilkår for dem som blir overført og ser faren for at de som blir igjen i selskapet får infrastruktur moden for utskiftning, mens det moderne følger med til de private. Dette svekker IT-tjenestene i Sykehuspartner HF og gjør arbeidsplassene mer utrygge.

Det finnes et alternativ

Det er laget et alternativt forslag med styrket og fortsatt drift i Sykehuspartner HF. Det vil ha lavere risiko, kortere tidshorisont for gjennomføring og vil sikre IT-kompetansearbeidsplasser i Norge.

Vi mener styret i Helse Sør-Øst må gå for det alternative forslaget på sitt styremøte den 8. september.

Les forøvrig dagens NRK-sak.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.