15 uttalelser fra landsmøtet

Publisert: 24.03.15

– innholdet kan være utdatert

Her kommer korte utdrag fra og lenker til uttalelsene fra landsmøtet.

Den politiske situasjonen

Det er viktig at aksjonsfellesskapet mellom LO, YS og Unio utdypes og føres videre, og at kampen skjerpes fram mot kommunevalget til høsten, hovedtariffoppgjøret neste vår og stortingsvalget 2017.

Ja til demokrati – nei til markedstvang

TISA- og TTIP-avtalene er en trussel mot demokratiet ved at forhandlingene føres i ytterste hemmelighet. Det er ingen debatt om innholdet i forhandlingene. Vi krever full åpenhet om og innsyn i forhandlingene.

Energipolitikk

EL & IT Forbundet er opptatt av å forsvare offentlig eierskap i kraftforsyningen, også det kommunale eierskapet. I tillegg til at eierskapet sikrer arbeidsplasser, inntekter og tjenester til lokalsamfunnet, er det også et viktig redskap for å ivareta kompetanse, forsyningssikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.

Klimakamp er kamp for trygg omstilling

Fagbevegelsen må være pådriver for en klimavennlig næringspolitikk og for et karbonnøytralt samfunn. Løsningen på klimaproblemene forutsetter sterk politisk styring. Det kan ikke overlates til markedskreftene.

Fagutdanning

Det viktigste prinsippet i norsk utdanningspolitikk må være at alle mennesker sikres samme muligheter, uavhengig av status og bakgrunn.

Likestilling

EL & IT Forbundet skal være pådriver for at regjeringen satser på systematisk holdningsskapende arbeid og aktive tiltak for å bedre kjønnsbalansen i utdanning og arbeidsliv.

Nord-Norgebanen

Jernbane nord for Fauske er viktig for næringsutvikling i Nord-Norge og kunne overta mye av transporten som i dag foregår på vei. Togtransport gir også miljøgevinst og er derfor viktig for å begrense trailertransport som i dag kjører på E6.

Overvåking

Justisminister Anundsen har foreslått å endre § 7b i Politiloven og §§ 6 og 2a i E-komloven. EL & IT Forbundet krever at regjeringen lytter til høringssvarene, og ikke legger frem forslagene slik de er foreslått i høringen!

Anerkjenn Palestina som selvstendig stat

Import av varer fra de israelske bosettingene må forbys. EL & IT Forbundet oppfordrer medlemmer og andre til å boikotte israelske varer, samt å handle palestinske varer for å bidra til økonomisk utvikling i Palestina.

Pensjonsordningene – fellesskapets viktigste velferdskamp

EL & IT Forbundet vil arbeide for gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for alle. Det innebærer at vi vil arbeide for å endre de deler av pensjonsreformen som har negative konsekvenser for arbeidstakerne og omfatter både levealdersjusteringen og indekseringen.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en trussel mot velferdsstaten og de grunnleggende verdier arbeiderbevegelsen er bygget på. Medbestemmelse og innflytelse for tillitsvalgte har gjort at vi i Norge har mindre lønnsforskjeller mellom ulike grupper i arbeidsmarkedet enn det vi ser i andre land.

Produktivitetskommisjonen

Til tross for at rapporten  fra Produktivitetsommisjonen er voluminøs, presenteres konklusjoner bygd på mangelfull eller feilaktige informasjon.

Stans Qatars bruk av slavearbeidere

Landsmøtet i EL & IT Forbundet krever at arbeidet ved VM arenaene stanser, og at VM flyttes fra Qatar. Vi krever også at Norsk Fotballforbund følger opp denne saken overfor FIFA.

Avvis angrepene på arbeidsmiljøloven

EL & IT Forbundets landsmøte ber Stortingsflertallet avvise regjeringens angrep på arbeidstakerne, på fagbevegelsen, på den norske modellen og på grunnlaget for det som har vært vår viktigste komparative fortrinn.

Permittering fremfor oppsigelse

EL & IT Forbundet krever at regjeringen endrer permitteringsregelverket tilbake til tidligere praksis med 10 dagers betalingsplikt, samt går tilbake til en permitteringsperiode på 52 uker.

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.