Varslerveileder

EL og IT Forbundet fikk som oppdrag av HMS-konferansen 2017 å lage en varslingsveileder for klubbene. Ønsket var å synliggjøre de utfordringer som følger med varsling og som kan få store personlige konsekvenser om varslingen blir behandlet på en dårlig og feil måte.

Forbundet har arbeidet godt med problemstillingen og blant annet fått den på dagsorden i flere distrikters HMS-konferanser. Undersøkelse hos verneombud og tillitsvalgte på disse HMS-konferansene med ca. 90 deltakere, viser at bare to kjente til om bedriften hadde varslingsrutiner.

For å hindre at en varslingssak blir en personalsak, må alle i bedriften kjenne til regelverket og utarbeide rutiner for hvordan varsling skal håndteres i egen bedrift. Bedriftens rutiner må jevnlig gjennomgås for å sikre at rutinene er gode nok, og for at kunnskap om rutinene blir ivaretatt hos ledelse, ansatte og tillitsvalgte som skiftes ut.

Det må skje et holdningsskapende arbeid i bedriften mot trakassering, herunder seksuell trakassering, uetisk og ulovlig adferd fra alle parter og ansatte. I et godt arbeidsmiljø skal det være rom for kritikk og uenighet, med lav terskel for å si fra om kritikkverdigeforhold.

Alle virksomheter i privat og offentlig sektor omfattes av reglene. Reglene gjelder alle arbeidstakere i alle slags stillinger. Lovens varslingsregler gjelder alle situasjoner der en arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold. Det betyr at loven gjelder alt fra ordinær avviksrapportering til det ekstraordinære i å fortelle media om korrupsjon.

Forbundet har svart på flere høringer om varsling og fikk gjennomslag for sine krav i høring av 2016. I 2018 kom det ny høring – «NOU 2018:6 Varsling, verdier og vern». Her støtter forbundet opprettelse av varslingsombud og varslingsnemnd.
I et arbeidsliv som er blitt merkbart tøffere, må varslingsrutiner sørge for trygghet for varsler og at varselet blir håndtert på en kompetent og habil måte.

Arbeidsmiljøloven har samlet reglene om varsling i kapittel 2 A

§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

Kritikkverdige forhold

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • Korrupsjon
 • Maktmisbruk
 • Mobbing og trakassering
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Diskriminering
 • Underslag
 • Forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • Brudd på GDPR – personvernregler
 • Virksomhetens retningslinjer
 • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt 4

§ 2 A-2 Vern mot gjengjeldelse ved varsling

Fare for gjengjeldelse

I flere kjente varslingssaker har arbeidsgiver endret varsling til personalsak med påfølgende oppsigelse / avskjedigelse.

 • Varsler har fått endrede arbeidsoppgaver og ansvar
 • Varsler har blitt omplassert
 • Varsler har blitt usynliggjort
 • Varsler har blitt avskjediget

For å unngå slik behandling av varsler, må bedriften ha gode og tydelige varslingsrutiner som er kjent i hele organisasjonen.

Hvis en som har varslet sies opp, må arbeidsgiver kunne bevise at oppsigelsen ikke var begrunnet i varslingen!

En arbeidstaker som har blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse har rett til oppreisning og erstatning for økonomisk tap uten hensyn til skyld!

§ 2 A-3 Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

 1. Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
 2. Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.
 3. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
 4. Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter §2A-1.
 5. Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:
  1. ) oppfordringtilåvarsleomkritikkverdigeforhold,
  2. ) fremgangsmåteforvarsling,
  3. ) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.
 6. Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Rutiner som fungerer

Hvordan få rutiner til å fungere:

Rutiner må utarbeides i samarbeid mellom bedriftsledelse og tillitsvalgt/verneombud.
Rutinene må være tilgjengelige for alle i bedriften og gjøres kjent for innleid arbeidskraft.

I en trygg og god bedrift vil terskelen for å tørre å varsle være lav. Arbeidsgiver kan ikke påberope seg forsvarlighetskravet for å beskytte eller skjule straffbar, lovstridig, uetisk eller skadelig virksomhet.

Intern varsling

Arbeidstaker kan gå tjenestevei eller på andre måter si fra til noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar i forhold til de spørsmål eller personer det gjelder. Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.

Varsling til tilsynsmyndigheter

Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet eller Statens forurensningstilsyn. Slik varsling vil alltid være riktig og lovlig.

§ 2 A-4 Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Bruk av taushetsplikt

Regler om blant annet taushetsplikt og ærekrenkelse i andre lover kan begrense retten til å varsle etter arbeidsmiljøloven.

Slike regler vil etter omstendighetene bety at arbeidstaker som varsler ikke samtidig skal røpe forretningshemmeligheter, personopplysninger eller lignende.

Arbeidstakers varslingsrett kan bare begrenses ved lovgivning. Taushetsplikt i avtaler, instruks, reglement som begrenser varslingsretten er derfor ulovlige.
Arbeidsgiver kan ikke begrense de ansattes mulighet til å si fra til media eller offentlige myndigheter.

Oppgaver for klubben for å ivareta varslingsrutiner

La ingen varslere stå alene før, under eller etter prosessen!!

Bedriften