Innleie

I 2023 kom det omfattende innstramminger i Arbeidsmiljøloven knyttet til innleie og entreprise. I tillegg ble det innført et regionalt bransjevist forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Viken, Oslo og gamle Vestfold.

Foto: Flickr/GGAADD (CC BY-SA 2.0)

  • Generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er fastsatt enkelte unntak.
  • Styrking av innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter 3 år.
  • Presisering av den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.
  • Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Bemanningsforetak må nå være godkjent av offentlige myndigheter for å drive næringsvirksomhet. Gjelder fra 01.01.24

Hva er de nye endringene i innleieregelverket?

Adgang til å leie inn fra bemanningsforetak begrenses

Adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved midlertidig behov etter hjemmel fra Arbeidsmiljølovens § 14-9 annet ledd bokstav a fjernes. Dette innebærer at det ikke lenger er mulig å leie inn fra bemanningsforetak ved et midlertidig behov, kun for eksempel ved et vikariat for en annen person vil dette være lovlig. Det finnes et unntak og det kan inngås avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av en tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett.

Styrking av innleides rett til fast ansettelse

Retten til fast ansettelse styrkes og tiden du må være innleid til samme bedrift for å kreve fast ansettelse reduseres fra 4 til 3 år.

Presisering av den rettslige grensen mellom innleie og entreprise

I lys av senere rettspraksis som Norwegian dommen, har lovgiver sett at domstolene har gitt en rettspraksis som ikke var i tråd eller ikke stemte med intensjonen i det gamle regelverket for entreprise. Derfor gjorde de endringer i Proposisjon 131 L for å tette igjen de “smutthullene” som fantes, og har kommet med noen presiseringer i avsnitt under. Lovgiver sier også at det ikke er tilfelle at alle kriterier under må oppfylles for å skille mellom innleie og entreprise, men at i hvert tilfelle må gjøres en skjønnsmessig individuell vurdering.

Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

I regionene Oslo, Viken og gamle Vestfold er det nå forbudt å leie inn fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser. Elektroarbeid er en del av definisjonen bygningsarbeid. Her er det heller ingen anledning til å leie inn fra bemanningsforetak etter avtale med tillitsvalgte. Adgangen til å leie inn etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 14-13 innleie fra produksjonsbedrift er uendret, og det er mulig å leie inn etter avtale med tillitsvalgte.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

Dagens ordning hvor bemanningsforetakene registrerer seg blir endret til en godkjenningsordning hvor virksomheten må få godkjenning fra tilsynsmyndigheter for å drive næringsvirksomhet i Norge. Straffene for å ikke registrere seg vil også økes. Endringen trer i kraft fra 01.01.2024

Unntak fra de nye innleiereglene

Innleie av personell som er omfattet av helsepersonelloven blir unntatt de nye innleie reglene. Det er også innført et unntak for arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. I forarbeidene så er IT bransjen nevnt at kan falle inn under sistnevnte unntak. Det er i midlertidig også definert strenge kriterier for å unntas de nye innleiereglene, slik at en liten andel av EL og IT forbundets medlemmer vil reelt kunne omfattes av unntaket.

Nærmere om endringene i lovteksten

I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer:

Ikke lenger lov å leie inn fra bemanningsforetak til midlertidig arbeid

§ 14-12 første ledd skal lyde:

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav b til e.

Reduksjon av tiden en trenger å være innleid for å kreve fast ansettelse

§ 14-12 fjerde ledd skal lyde:

(4) Arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter denne paragraf i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse hos innleier slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregningen skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

Presisering av den rettslige grensen mellom innleie og entreprise

§ 14-12 nytt femte ledd skal lyde:

(5) Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Egen forskrift om unntaksregler fra det nye regelverket for helsepersonell, og arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

§ 14-12 nåværende femte ledd blir sjette ledd.
§ 14-12 nytt sjuende ledd skal lyde:

(7) Departementet kan i forskrift gi regler om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og om tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse, som avviker fra bestemmelsen i første ledd.

§ 14-13 nytt femte ledd skal lyde:

(5) § 14-12 femte ledd gjelder tilsvarende.

Arbeidstilsynet får kraftigere sanksjonsmuligheter knyttet til brudd på det nye lovverket

§ 18-6 første ledd skal lyde:

(1) Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av § 1-7, kapittel 2, § 2 A-6, kapittel 3 til kapittel 11, samt § 14-1 a, § 14-1 b andre ledd, §§ 14-5 til 14-8, § 14-9 andre ledd andre punktum, § 14-12 første, andre, tredje, sjette og sjuende ledd, § 14-12 a første ledd, § 14-12 b første ledd, § 14-15 andre og sjette ledd og §§ 15-2, 15-15, 18-5 og 18-8. Dette gjelder likevel ikke § 10-2 andre til fjerde ledd og § 10-6 tiende ledd.

I lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester gjøres følgende endringer:

Departementet får større handlingsrom ved å lovfeste en fremtidig forskriftsadgang i arbeidsmarkedsloven

§ 25 andre ledd skal lyde:

Med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse. Ved vurderingen av om det foreligger utleie, gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12 femte ledd tilsvarende.

§ 27 andre ledd skal lyde:

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om melding, rapportering, tilsyn, organiseringdrift og godkjenning av utleievirksomheten. Departementet kan i forskrift fastsette vilkår for innleie av arbeidstaker fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie. Arbeidstilsynet kan gi de pålegg og treffe de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelser gitt i medhold av første og andre punktum. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 får tilsvarende anvendelse.

I lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. gjøres følgende endring:

Ikke lenger lov å leie inn fra bemanningsforetak til midlertidig arbeid i statsansatteloven

§ 11 første ledd skal lyde:

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 9 første ledd bokstav b.

Reglene trådte i kraft 1. april 2023

For innleieforhold inngått før 01. april fantes det overgangsregler med maksimalt lengde til 01.07.2023

Målsettinger

Noe av formålet med at regjeringen i 2022 fremmet forslag til innstramninger av innleieregler og et bransjeforbud mot innleie fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og gamle Vestfold var det daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik sa under pressekonferanse i starten av 2022 “Målet er et trygt arbeidsliv. Vi vil sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin. Det gir oss et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig og hvor det blir investert mer i de ansatte sin kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik”

I tillegg sa hun “Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller. Ut over dette bør innleie fra bemanningsforetak forbeholdes virksomhetene som er bundet av tariffavtaler på høyt nivå, og gjøres etter avtale med tillitsvalgte. Innleie mellom produksjonsbedrifter vil være regulert som før.

EL og IT Forbundet sammen med fagbevegelsen hadde i mange år spilt inn at innleie hadde begynt å ta over for faste ansettelser, spesielt i byggebransjen ovenfor regjeringen og storting. Det var denne virkelighetsbeskrivelsen som regjeringen i 2022 anerkjente, og mente at det måtte tas grep for å øke andelen faste ansatte i norsk arbeidsliv, samt sikre innleide arbeidstakere anstendige arbeidsvilkår.

Kraftige innstramminger i lovverk og et regionalt bransjevist forbud mot innleie er et viktig steg på veien mot EL og IT Forbundets vedtatte mål om et forbud mot innleie fra bemanningsforetak i alle bransjer nasjonalt.

 

Kontakt

Steffen Bjørkavåg Olsen
Forbundssekretær
Telefon: +47 413 93 703

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.