Stortingshøring i energi- og miljøkomiteen om EUs 3. energimarkedspakke

Publisert: 02.02.18

– innholdet kan være utdatert

Prop. 4 S (2017-2018) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5 mai 2017 om innlemmelse av rettsaktene som inngå i den tredje energimarkedspakken. Prop 5 L (2017-2918) Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke).

EL og IT Forbundet er bekymret for at beslutninger tatt av ACER skal begrense Norges handlingsrom i forvaltning av landets vann- og energiressurser. Selv om vi er positive til et regionalt og europeisk samarbeid innen energisektoren, går vi imot innlemmelse av rettsaktene i tredje energimarkedspakke.

Gjennom innlemmelse av rettsaktene i tredje energimarkedspakke vil norsk råderett og suverenitet bli sterkt utfordret. Følgen for Norge er den myndigheten ESA vil ha ovenfor norske reguleringsmyndigheter til å gjennomføre bindene og likelydende pålegg som de fattet i ACER. Det er en uttalt forutsetning at ACERs vedtak skal tas videre gjennom ESA. Den foreslåtte ordningen er etter forbundets mening i all hovedsak å betrakte som en konstruksjon for å omgå formaliteter knyttet til myndighetsavståelse. Departementets lovavdeling vurderer at ESAs rolle i å fatte vedtak mot nasjonale myndigheter etter ACER-forordningen ikke er å anse som myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. EL og IT deler ikke denne oppfatningen. Vedtakene fra ESA skal rettes mot en uavhengig enhet i NVE (opprettes gjennom energipakken), som ikke skal kunne instrueres av politiske myndigheter; således kan ESAs vedtak defineres som en overføring av kontroll til et internasjonalt organ.

Gjennom forordningen om grensekryssende krafthandel gis ESA rett til å kreve utlevering av informasjon og bøteleggelse ovenfor energiselskaper ved manglende etterfølgelse av pålegg. Dette er utledet av Kommisjonens kompetanse i tilsvarende saker og vurdert til å være "lite inngripende" myndighetsoverføring. Saken skal derfor slik den foreligger nå behandles etter Grunnlovens § 26, med alminnelig flertall. 

EL og IT Forbundet mener videre at forordningene i tredje energimarkedspakke ikke kan vurderes isolert. EUs energipolitikk er under stadig utvikling. Dette kan illustreres godt gjennom Vinterpakken som kom i 2016, som presenterer en innskjerping av regelverket, særlig hva gjelder bruk av flaskehalsinntekter. For Norge vil et hinder mot å bruke denne type inntekter til nettariffer være svært negativt. Det er en omstridt sak i EU, men EL og IT Forbundet er ikke betrygget av statsrådens forsikringer av at saken slik den står nå vil sikre bruk av flaskehalsinntekter til å redusere og utjevne nettariffer.

Forbundet er ikke betrygget av Olje- og energiministerens forsikringer om at norsk energipolitikk i det all vesentligste vil ligge fast, og at Norge etter innlemmelsen av et harmonisert regelverk vil ha suverenitet over disponeringen av energiressurser og energipolitikken for øvrig.

EL og IT Forbundet mener innlemmelse av rettsaktene som inngår i tredje energimarkedspakke, herunder tilslutning til ACER, må behandles etter Grunnlovens § 115 i Stortinget. EL og IT Forbundet går imot innlemmelse av rettsaktene i tredje energimarkedspakke samt de foreslåtte endringene i energiloven og naturgassloven som følger av en slik innlemmelse.

Forbundsleder Jan Olav Andersen og forbundssekretær Karianne Hansen Heien møtte representerte EL og IT Forbundet i høringen.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.