Sentrale vedtak fra LO-kongressen

Publisert: 12.05.17

– innholdet kan være utdatert

LO-kongressen ble avholdt 8 – 12. mai. Der ble det vedtatt nytt handlingsprogram, uttalelser og valgte ny ledelse i LO.

Her er noen av vedtakene til kongressen (listen er ikke utfyllende):

Arbeidsliv

 • Lov om allmenngjøring av tariffavtaler må forbedres slik at det blir enklere og raskere å få på plass vedtak om allmenngjøring. Vedtakene må gjelde for lengre tid.
 • Innleie skal som hovedregel ikke være tillatt, og tidsbegrenset innleie ut over hovedregelen i arbeidsmiljøloven skal bare kunne avtales der det er hjemmel for det i landsomfattende tariffavtale.
 • Begrense mulighetene for midlertidige ansettelser, og jobbe for en nærmere definisjon av hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven skal inneholde.
 • Minimumskravet i en arbeidsavtale må være en bestemt stillingsprosent med en arbeidsplan som også gir en forutsigbar ukentlig/månedlig arbeidstid
 • LO støtter fortsatt EØS-avtalen, men krever en tøffere linje mot begrensninger av retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. Kongressen krever at "ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovsgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven".
 • Kongressen samlet seg om en egen uttalelse om pensjon. Den kan leses her.

EL og IT Forbundets forslag om gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett ved brudd på innleiebestemmelser og midlertidige ansettelser, ble oversendt sekretariatet (LOs ledelse) for behandling der. Det samme gjelder forslaget om å utvide bestemmelsen om solidaransvar fra 3 mnd. til 12 mnd.

Kompetanse og skolering

 • Kompetanseforskriften for energibransjen, som fastsatte at nettselskaper og kraftprodusenter skulle ha nødvendig bemanning for normaldrift, må gjeninnføres.
 • Et eget kapittel inn i handlingsprogrammet om utdanning (Å lære). Det trekker blant annet fram at:
  • Alle skal ha gode betingelser for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning innenfor økonomiske rammer som gir den enkelte reell mulighet til å delta.
  • Yrkesfaglige utdanningsretninger, fra grunnskolen via videregående til høyere yrkesfaglig utdanning styrkes.
  • Unge som velger fag- og yrkesopplæring må få lærlingplass.
 • LO skal bidra til å utvikle nyttige og gode skoleringstilbud utover den forbundsvise skoleringen.

Energi, eierskap og klima

 • Konsesjonssøknaden fra den private aktøren NorthConnect om å bygge kraftkabel til utlandet må stanses.
 • Statnett må få tilbake eneretten til å bygge, eie og drifte utenlandskablene. De er en del av sentralnettet.
 • Statkraft skal forbli i statlig eie og gjennom staten som aktiv eier være pådriver og kompetanseledende for økt produksjon av fornybar energi.
 • Arbeide for opprusting og modernisering av kraftverk og linjenett som gir en prisutjevning mellom regionene.
 • Kraftforbruket i Norge er ren og fornybar, noe det også bør være på papiret. LO vedtok at "NVEs varedeklarasjon bør endres til å speile den fysiske leveranse av kraft, og regjeringen bør arbeide for å få fjernet hele ordningen med opprinnelsesgarantier i revisjonen av EUs Fornybardirektiv".
 • FNs internasjonale klimaavtale fra 2015 pålegger alle land å ta ansvar for å stoppe klimaendringene. Norge må fortsatt være i front for å bidra til at målene nås.
 • LO mener at det er grunnlag for å innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nordland 6 må konsekvensutredes.

IKT

 • Offentlige virksomheter må bidra til å utvikle sterke og levedyktige IKT-miljø, både gjennom å utføre oppgaver i egen regi og gjennom en bevisst kontraktspolitikk.

Palestina

 • Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Les hele uttalelsen her.

Likestilling

 • Styrke HMS-arbeidet og tillitsvalgtsopplæringen innenfor områder som vold, trusler om vold, mobbing og seksuell trakassering.
 • Prioritere lavlønnsgrupper og likelønn i tariffoppgjørene.

LOs nye ledelse

Leder: Hans-Christian Gabrielsen (49) fra Fellesforbundet ble valgt til 2. nestleder på LO-kongressen i 2013. Han kom da fra vervet som 2. nestleder i Fellesforbundet. Han kommer fra treforedlingsindustrien, der yrkesbakgrunnen er prosessoperatør på Tofte Industrier. Han tok fagbrev ved bedriften og var ansatt der fra 1984 til 1995.

Første nestleder: Peggy Hessen Følsvik (57), Handel og kontor.

Andre nestleder: Roger Haga Heimli (49), Fagforbundet.

Førstesekretær: Julie Lødrup (33), NTL.

LO-sekretær: Terje O. Olsson (59), EL og IT Forbundet. Terje ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han kommer fra vervet som hovedkasserer i EL og IT Forbundet.

LO-sekretær: Trude Tinnlund (49), Fellesforbundet.

LO-sekretær: Are Tomasgard (49), Industri Energi.

LO-sekretær: Kristin Sæther (50), Fagforbundet.

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.