Uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en uføreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige, og som ikke har fått utbetalt full uføreerstatning.

Medlemmer under 60 år som ikke oppfyller kravene til uføreforsikring, og medlemmer over 60 år, har en dødsfallsforsikring. Det er også en dødsfallsforsikring for din ektefelle, samboer eller registrert partner. Forsikringen opphører ved fylte 67 år.

Erstatning ved varig uførhet

Kortversjon: Erstatningsbeløpet er 5,5 x Folketrygdens grunnbeløp (G) og utbetales hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. 

Erstatningsbeløpet er 5,5 x Folketrygdens grunnbeløp (G) og utbetales hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Fra fylte 51 år reduseres summen med 0,3G per år fram til fylte 60 år da uføredekningen opphører.

Forsikringstilfellet inntreffer når medlemmet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, – og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og varig. Erstatningen utbetales tidligst på det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon for arbeidsuførhetens størrelse og at den er varig.

Månedlig forskuttering etter ett års sykmelding

Kortversjon: Dersom man har vært minimum 50 prosent sammenhengende sykmeldt over ett år utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen hver måned skattefritt.

Dersom man har vært minimum 50 prosent sammenhengende sykmeldt over ett år utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen hver måned skattefritt. Ved senere varig uførhet utbetales resten av forsikringssummen, forutsatt at kravet om karens er oppfylt.

Månedlig forskuttering kan tidligst kreves når medlemmet har vært minst 50 prosent sammenhengende sykmeldt i 12 måneder og har gått over på arbeidsavklaringspenger fra NAV og som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Merk! Månedlig forskuttering av arbeidsavklaringspenger utbetales tidligst fra 13. måned forutsatt at Sparebank 1 har mottat nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere innvilgelse av forskuttering.

Dødfallsforsikring for medlemmer over 60 år

Når medlemmet er over 60 år er forsikringen en dødsfallsforsikring som gir en utbetaling til medlemmets etterlatte på 2,5xgrunnbeløpet (G).

Dødsfallsforsikring for uføre medlemmer under 60 år

Du som allerede er ufør eller ikke oppfyller vilkårene for utbetaling av uføreerstatning iht. krav om arbeidsdyktighet ved inntreden, har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen. Dette gjelder også for deg som har fått utbetalt erstatning for uførhet tidligere eller mottar forskuttering. Medlemmer under 60 år har altså enten uføreforsikring med forskuttering eller dødsfallsdekning – aldri begge deler.

Ektefelleforsikring

Medlemmets ektefelle/samboer har en dødsfallsforsikring fram til medlemmet fyller 67 år.

Forsikringssummen er 5G til og med det året medlemmet er 50 år. Summen reduseres med 0,25G for hvert år medlemmet er over 50 år når ektefellen/samboeren dør.

Fra medlemmet er 60 til 67 år er forsikringssummen 2,5G.

Reservasjon

Nye medlemmer kan reservere seg mot uføre- og ektefelleforsikringen innen tre uker. Etter dette blir forsikringen obligatorisk i medlemskapet.

Medlem som reserverer seg mot å bli med i forsikringen, kan innmeldes på et senere tidspunkt. Dette krever imidlertid at vedkommende er både fullt arbeidsdyktig og har tilfredsstillende helse (helseerklæring må avgis).

Helseklausul og karens

Kortversjon: Det kreves ingen helseopplysninger fra deg ved innmelding i forbundet.
Vær likevel oppmerksom på at hvis du blir arbeidsufør innen to år etter innmelding – og uførheten skyldes sykdom eller skade som du hadde før innmeldingen og som du visste om – vil det ikke bli utbetalt erstatning.

Det kreves ingen helseopplysninger fra deg ved innmelding i forbundet.
Vær likevel oppmerksom på at hvis du blir arbeidsufør innen to år etter innmelding – og uførheten skyldes sykdom eller skade som du hadde før innmeldingen og som du visste om – vil det ikke bli utbetalt erstatning.

Ved innmelding er det en forutsetningen for inntredelse i uføreforsikringen at det enkelte medlem er fullt arbeidsdyktig. Medlemmer som ikke er fullt arbeidsdyktige kan ikke under noen omstendighet omfattes av uføreforsikringen, og trer tidligst inn i forsikringen når kravet om full arbeidsdyktighet er oppfylt. Ved slikt tilfelle er medlem i stedet omfattet av dødsfallsforsikring for uføre medlemmer.

Med ”full arbeidsdyktig” menes at forsikrede er frisk, dvs. ikke er sykmeldt, og er til stede på jobb uten helsemessige restriksjoner eller tilrettelegginger i arbeidsrutiner eller oppdrag. Tilsvarende gjelder arbeidstakere i deltidsstilling, under forutsetning av at den reduserte arbeidstiden ikke er helsemessig, men praktisk betinget. Arbeidstakere som av helsemessige årsaker har redusert stilling, anses ikke som fullt arbeidsdyktige.

Folketrygdens grunnbeløp

Forsikringssummene er basert på Folketrygdens grunnbeløp ved forsikringens hovedforfall som er 1. januar.

Dokumenter

Vi har godt over til full digital løsning i denne forsikringen. Nedenfor finner du skjemaene om du ønsker å se hvilke informasjon som det vil bli bedt om, og vilkårene.

Meld inn: Krav og utbetalinger

Kontakt

Contact