LO-støtte til kulturtiltak

- innholdet kan være utdatert

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs Kulturutvalg tildeler støtte til to typer kulturtiltak:

1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år i forhold til LOs prinsipielle handlingsprogram.

Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel.

2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i pkt. 1, og hvor kravet til egeninnsats er  større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:                     Les mer om formål, krav og søknadskriterier på LOs nettside. Her ligger det også et eget søknadsskjema.