Krav Hovedavtalen Spekter – LO Stat

- innholdet kan være utdatert

Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat er sagt opp og skal reforhandles. Det tas sikte på forhandlinger i desember.

– Hovedavtalekrav er tidligere behandlet i forbindelse med LO-kongressen. Det inviteres nå i tillegg til å sende inn forslag til konkrete formuleringer til endring av hovedavtalen til forhandlingsavdelingen. Kravene må være oss i hende innen 26. oktober, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forholdet mellom partene, tillitsvalgtes rettigheter og plikter og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte virksomhet. Sammen med reglene i arbeidstvistloven gir hovedavtalen regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler.

– Mange vet at dette er hovedavtalen for klubbene i Relacom AS, Statnett SF, Hålogaland Kraft AS, Broadnet AS, Telemuseet osv, men OBS OBS -dette er også hovedavtalen for EL og IT Forbundets klubber i Helseforetakene, sier forbundssekretær Hjørdis Henriksen.

Forslag sendes på mail til firmapost@elogit.no   Sett følgende i emnefeltet: Forslag HA Spekter