Kandidaten: Ole Henning Skogen

- innholdet kan være utdatert

Jobber for Bravida. Stiller til valg for Arbeiderpartiet i Notodden kommune.

Hva er dine hjertesaker?

– Klimaendringer, miljø og energi må finne sine løsninger både globalt, nasjonalt og i den enkelte kommune. Jeg vil bidra til en politikk som legger til grunn at forbruk av naturressurser er å låne fra våre etterkommere. Jeg vil fremme og iverksette tiltak som sikrer at avfall, plast på avveie og annen forsøpling blir tatt hånd om.

– Beholde Notodden Energi AS i kommunalt eie.

– Arbeide for at større del av verdiskapningen i kraftsektoren tilfaller vertskommunene.

– Legge til rette for å være en god vertskommune og sikre industriens arenaer gjennom gode rammevilkår, nødvendige reguleringer og nye områder for industri og næring.

– Arbeide for at det gis muligheter for å utvikle oppdrettsnæring(aqua-kultur) i våre lokale vassdrag.

– Verne nærliggende fjellområder mot vindkraftutbygging.

– Koble satsingen på jakt, fiske og friluftsliv mot turisme, tilrettelegge sammenhengende kultur- og vandreruter i Telemark.

– Fortsette arbeidet for en snarlig videreføring av E-134 på strekningen Saggrenda-Elgsjø.

– Støtte utviklingen av Notodden lufthavn som regional lufthavn i Kongsbergregionen med nasjonale ruter og link til globale knutepunkt.

– Fremme en god utvikling for pilotutdanningen ved Notodden Lufthavn.

– Få utredet tilbud om skolefrokost og frukt i grunnskolen i Notodden kommune.

– Sikre at beboere på kommunale alders- og sykehjem får god og næringsrik mat som er lokalt produsert.

– Bygge videre og sikre tilrettelagt tilbud som brukerstyrt personlig assistent som en kostnadsfri kommunal hjelp til et selvstendig liv.

– Vektlegge kommunale tjenester framfor konkurranseutsettinger.

– Videreutvikle samarbeidet med våre nabokommuner i regionen.

– Øke antall lærlinger, både i kommunale og private virksomheter.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

– For meg har det alltid vært viktig å bidra til fellesskapet. Det være seg dugnadsarbeid for frivillige foreninger, fagforeningsarbeid, tillitsverv for det partiet som står meg nærmest eller å si ja til å stå på en politisk liste. Som folkevalgt gjennom 20 år har jeg fått muligheten til å få være med på utvikle kommunen jeg bor i og fatte vedtak for å yte gode tjenester til innbyggerne. Ta beslutninger innenfor rammen av et lokalt demokrati. Gitt mitt bidrag for at alle skal gis like muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn. Vite at jeg har gitt litt av meg sjøl for å være med på bygge et lokalsamfunn som er tuftet på ideene om likeverd, fellesskap og solidaritet.

Hva gjør du når du skal slappe av?

– Fritid for meg er å bruke de gode mulighetene som Notodden og Telemark innehar og gir meg for å kunne utnytte naturresurser. Dra på hytta på Skarfoss i Tinn kommune, enten for å gjøre ingenting eller bruke gode fiske og turmuligheter. Er også så heldig å være leder av Notodden Jeger og Fiskerforening. Dugnadsarbeid i form av fiskekultiveringsarbeid, vedlikehold av klubbhus eller foreningshytte er også mine måter å slappe av på!