Hovedoppgjøret 2020: Energiavtale 1 med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene

Status: Enighet

Energiavtale I - Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap i KS Bedrift inngått mellom KS Bedrift/Samfunnsbedriftene og EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Resultat: 

Ny § 14 Garderobeforhold og likestilling
Der det er behov for å etablere garderobeløsninger skal det være separat dame- og herregarderobe, og toalett med egen inngang. Det kan avtales med tillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes når dette likevel ikke vil benyttes i prosjektet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.

§ 13-3 Reiser og opphold og oppdrag i arbeidsforhold som medfører nattkvarter utenfor eget hjem.  
Denne bestemmelsen gjelder reise til og fra og opphold på steder som medfører at arbeidstakeren må overnatte utenfor hjemmet 

De lokale partene avtaler godtgjøring og tillegg for denne type oppdrag før arbeidet igangsettes. Godtgjøring skal minst utgjøre et tillegg på 15 % av ordinær timelønn, og det skal gis diett etter statens satser. Overtidstillegg utbetales i henhold til § 6.

Tilsvarende gis det tillegg på minst 15% på ordinær timelønn ved reiser, opphold og oppdrag som i utgangspunktet ikke var planlagt med overnatting, men som grunnet værforhold, trafikale eller andre faktorer likevel medførte overnatting. 

Ved beregning av diett gjøres det fradrag for måltider som arbeidsgiver dekker etterfølgende regel: 

Frokost 10%

Lunsj 40%

Middag 50%

Det gis et generelt tillegg på kroner 2500,- med virkning fra 1. juli 2020.

§ 3-2 Endringer av kronesats i minstelønn

Stillingskode

Stillingsbetegnelse

Ny minstelønn fra 01.07.2020

4001

Arbeider

389 589

 4002

Arbeidsleder

408 811

 4005

Elektromaskinist / Energioperatør 

434 439

 4007

Energimontør

434 439

 4008

Fagarbeider

403 471

 4014

Merkantilmedarbeider

401 336

 4016

Maskinmester

431 236

 4017

Sekretær

406 675

 4018

Servicemedarbeider

389 589

 4020

Unge arbeidstakere/ferievikarer 

255 356

 4022

Fagarbeider med fagskoleutdanning

423 811

 4023

Fagarbeider med fagskoleutdanning (særaldersgrense)

423 811

Les hele protokoll: Vedlegg til protokoll Samfunnsbedriftene 2020 energi 1. 

Enighet i energiforhandlingene

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Energiavtalen 2018-2020

Energiavtale I - Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap...

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks