Tariffuttalelser

EL og IT Forbundets prioriteringer i tarifforhandlingene vedtas av landsstyret i form av årlige tariffpolitiske uttalelser.

Tariffpolitisk uttalelse 2020 (h2)

Vedtatt av landsstyret 5. desember 2019 (h4)

De økonomiske forskjellene i Norge øker og for de med aller lavest lønn har lønnsutviklingen nærmest stått stille. Denne utviklingen må snus. Lønnspolitikken må sikre arbeidstakerne en rettferdig andel av verdiskapingen i virksomhetene og bidra til utjevning av forskjeller.

Kampen mot sosial dumping og for faste hele stillinger må fortsette. Faste ansettelser er avgjørende for den enkeltes liv. For bedriftene er gevinsten kompetanse og høy produktivitet. Innleie fra bemanningsselskap fortsetter å utfordre den norske modellen. Forsøk på regulering av bemanningsbransjen har ikke virket, og det er på høy tid med et forbud mot denne bransjen.
Ny teknologi har muliggjort utstrakt overvåking og kontroll av arbeidstakere. Lov og avtaleverk har ikke holdt følge med utviklingen. Arbeidstakernes og tillitsvalgtes rettigheter må styrkes slik at muligheter til kontroll og overvåkning ikke misbrukes.

Digitalisering, automatisering og robotisering skaper økt behov for kompetanseheving. Vi vil at denne kompetansehevingen skal skje på arbeidsgivers bekostning i arbeidstida.

Reisebestemmelsene i tariffavtalen må forbedres, slik at den voksende gruppen av ansatte som er på reisejobber kan få mer tid sammen med familien når de har fri. EL og IT Forbundet mener at vi ikke kan la konkurranseforhold mellom organiserte og uorganiserte bedrifter og bemanningsselskap hindre oss i å kreve forbedringer i reisebestemmelsene.

Krefter fra ytre høyre vokser i mange land og arbeidstaker og kvinnerettigheter angripes. Fagbevegelsen må gå i front for å slå tilbake disse angrepene.

Partene i arbeidslivet har fortsatt mye ugjort for å sikre reell likestilling i arbeidslivet, og for de som er på vei inn i det. Alle – uavhengig av kjønn, skal fritt kunne velge utdanning og yrke. Vårt krav er et likestilt arbeidsliv der alle arbeidstakere respekteres.

Brakkeforhold, garderober, spise- og skifteforhold ute på våre arbeidsplasser er i mange tilfeller utilfredsstillende. EL og IT Forbundet vil kreve at våre arbeidsplasser legger til rette for gode brakkeforhold med separate sanitærrom og egne innganger for begge kjønn.

EL og IT Forbundet har gjennomført tre landsomfattende tariffkonferanser innenfor forbundets hovedområder. Krav og prioriteringer fra disse konferansene legges til grunn for forhandlingene på den enkelte overenskomst.
Med bakgrunn i disse krav og prioriteringer går EL og IT Forbundet inn for at tariffoppgjøret 2020 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør.

Forslag til vedtak: