Felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité om funksjonelt skille

Publisert: 26.01.18

– innholdet kan være utdatert

Vedrørende behandling av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille

Komiteen har til behandling et forslag om endring av Energiloven (2016), ved å unnta kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.

KS Bedrift, Distriktsenergi, El og IT Forbundet, NITO, Tekna og LVK representerer et bredt spekter av interesser i kraftbransjen. Lokale energibedrifter er motorer for lokal, bærekraftig næringsutvikling, kompetansearbeidsplasser og lærlinger til bransjen. Vi stiller oss med dette bak forslaget og ber komiteen om å støtte forslaget om å unnta selskap med under 30.000 kunder fra kravet.

Kravene i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Da saken var oppe til behandling i 2016 var det flere argumenter som burde vært vektlagt tyngre:

  • En av de viktigste målsettingene med reguleringen skulle være å unngå kryss-subsidiering. Dette er imidlertid allerede forbudt i dag. Det er unødvendig å innføre dobbelt lovgivning. Det er ikke synliggjort at kryss-subsidiering er en utfordring blant små og mellomstore kraftselskap.
  • Det er ingen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skal være strengere enn den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000 kunder. EU har selv vurdert at et slikt krav vil være unødvendig byråkratiserende og dyrt. De økte kostnadene vil legges på kundene i form av økt nett-tariff. Vi mener dermed at et krav om et funksjonelt skille fremstår som lite forbrukervennlig.
  • Det funksjonelle skillet innebærer at ledelsen i energikonsernet (minimum daglig leder og styre) ikke kan ha ledende stillinger i nettselskapet. Dette vil forhindre ledelsen i mindre bedrifter fra å bruke ressurser der det er mest formålstjenlig. Resultatet vil dermed kunne være en dårligere utnyttelse av selskapets ressurser.
  • Et krav om funksjonelt skille for alle vil sannsynligvis medføre et økende konsolideringspress på lokale kraftselskap, og dermed større sentralisering av eierskapet på både produksjon og distribusjon. Dette vil kunne ha uheldige konsekvenser for den lokale beredskapen, i tillegg til tap av lokale kompetansearbeidsplasser. Vi mener slike prosesser bør skje som følge av valg selskap eller eiere ser på som hensiktsmessig, ikke på bakgrunn av fordyrende krav gjennom regulering.

På bakgrunn av det overnevnte ber vi komiteen gi sin støtte til forslaget om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.

Med vennlig hilsen

Asle Strand, direktør, KS Bedrift Energi
Knut Lockert, daglig leder, Distriktsenergi
Jan Olav Andersen, forbundsleder, EL og IT Forbundet
Trond Markussen, president, NITO
Lise L. Randeberg, president, Tekna
Torfinn Opheim, leder, LVK

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.