Enighet i mellomoppgjøret på Energiavtalen KS Bedrift

- innholdet kan være utdatert

Pensjonsløsningen skal ut på uravstemning blant EL & IT Forbundets og Fagforbundets medlemmer. Materiellet for uravstemningen sendes ut om kort tid og fristen står i dokumentene som sendes ut.

Økonomi – minstelønn

Rammen for årets oppgjør i privat sektor er 2,7 prosent og rammen gjelder også vårt tariffområde. Med et lønnsoverheng (effekten av fjorårets oppgjør) på 1,7 prosent, og en lønnsglidning (lokale lønnstillegg gitt mellom oppgjørene) på hele 1,8 prosent, startet disse forhandlingene med at 3,5 prosent allerede var brukt 3,5.

På tross av dette klarte forhandlingsutvalget å heve alle minstelønnssatser i tariffavtalens § 3-2 med 5120 kroner, som først og fremst får betydning for avtalestrukturen.

I tillegg får det en effekt på lærlingelønn som er knyttet til minstelønnssatsen.  

Lokale forhandlinger som tidligere

Det skal gjennomføres helt ordinære lokale forhandlinger som før. Fristen for gjennomføring er 15. oktober og ankefrist på lokale oppgjør (uenigheter) er 1. november. Virkningstiden på lokalt oppgjør er fra 1. juli 2015.

Pensjon

Partene ble enige om å anbefale en ny bestemmelse i tariffavtalen som kan åpne for å endre pensjonsordning i bedriften hvis minst 2/3-deler av de organiserte arbeidstakerne er enige i det.

Forhandlingsutvalget mener at bestemmelsen gir en stor grad av sikkerhet for at de tillitsvalgte kan delta i prosesser om eventuell ny pensjonsordning og ha stor innflytelse på resultatet. Hovedregelen er som tidligere en brutto ytelsesordning på 66 prosent.

Vi viser til utsendt informasjon når det gjelder nye minstelønnssatser.