Enighet i LO-Virke-forhandlingene

Publisert: 26.04.18

– innholdet kan være utdatert

LO og Virke ble torsdag enige om lønns- og arbeidsvilkårene for LO-organiserte i handels- og servicenæringen.

Forhandlingsresultatet angår EL og IT Forbundets medlemmer på Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk. Det gis et generelt tillegg på 1 krone til alle. I tillegg gis det 30 øre til alle som et resultat av de forbundsvise tilpasningene.

Dersom forhandlingsresultatet fra LO-NHO-området (frontfaget) blir nedstemt i sin uravstemning, vil LO og Virke gjenoppta forhandlingene når et nytt resultatet foreligger på det området.

EL og ITs representant stemte nei

Torbjørn Sundal, forbundssekretær, representerte EL og IT Forbundet i LOs forhandlingsutvalg. Sundal stemte mot forhandlingsløsningen. Hovedbegrunnelsen er at ingen av EL og IT Forbundets medlemmer tar del i lavlønnstillegget som er forhandlet fram.

I følge SSBs tall i Teknisk beregningsutvalg (TBU), som legges til grunn i forhandlingene, ligger gjennomsnittslønnen på Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk på 126 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Kriteriet for å få lavlønnstillegg ble i forhandlingene definert til 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

En beregning basert på lønnsdata fra ca. 80 pst av forbundets medlemmer på overenskomsten viser imidlertid at gjennomsnittslønnen ligger på ca. 85 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

EL og IT Forbundet reiste derfor et krav om at også denne overenskomsten måtte omfattes av det avtalte lavlønnstillegget, eventuelt at de ansatte på overenskomsten som faktisk hadde lavere lønn enn 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn fikk lavlønnstillegget som et individuelt tillegg.

Pressemelding fra LO

-Resultatet av forhandlingene er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Følsvik har ledet forhandlingene med Virke.

– Vi har sikret medlemmene økt kjøpekraft, og fått til et solid løft for de lavest lønte, sier hun.

-Videre har vi tilsluttet oss AFP-løsningen som ble framforhandlet i LO-NHO oppgjøret. Denne modellen tetter hull i dagens AFP-ordning. Vi er enige om rammene for en ny AFP-ordning som vil gi større trygghet for framtidig pensjon, og være mer forutsigbar og rettferdig. Spesielt unge arbeidstakere vil nyte godt av dette fordi den knyttes til samlet tid i AFP-bedrift, og ikke som dagens ordning hvor kun de siste årene i arbeidslivet har betydning.

-Samtidig har vi sikret sliterne med en egen ytelse til de som går av når de er 62, 63 eller 64 år også innenfor dette området.

Oppgjøret omfatter nesten 16.000 LO-organiserte i handels- og servicenæringen. En stor del av disse er kvinner og ungdom.  

Uravstemning 

LOs medlemmer i LO-Virke-området skal nå ta stilling til det anbefalte forslaget i en uravstemning. Frist for å meddele resultatet av avstemningen til Virke er 30. mai 2018.

EL og IT Forbundets medlemmer på Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk kommer til å motta nærmere informasjon om forhandlingsresultatet og uravstemningen.

Protokoller

Samordnet oppgjør

Forbundsvisetilpasninger

Matpenger

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.