"Vår elektriske fremtid"

EL og IT Forbundet synes det er positivt at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) ønsker å sette et større fokus på el-sikkerhet i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. Vi synes rapporten tar for seg mange viktige områder og adresserer en del av de utfordringer og muligheter som ligger i vår elektriske fremtid.

DSB og NEK har et fellesprosjekt om elsikkerhet hvor partene har laget en rapport. Dette er forbundets høringssvar til rapporten

Det er noen områder vi har spilt inn til prosjektet i «dialogmøtet» (lag 1) som vi gjerne skulle sett var omtalt i rapporten. Vi kommenterer dette i kommentardokumentet som fulgte høringen. Men vi ser også at mye av det vi spilte inn som områder vi er opptatt av, er tatt med i rapporten og det er vi selvsagt glad for.

For kort svarfrist

EL og IT har sendt den ut i lokalorganisasjonen vår for kommentarer. Tilbakemeldingene kritiserer tidsfrister som er satt i prosjektet. Vi mener at et så omfattende og viktig prosjekt bør planlegges slik at man ikke får så korte behandlingsfrister at det er flere som ikke finner tid til å studere forslaget. Dette er uheldig og bør ikke forekomme, med mindre det for er helt bestemte frister for videre politisk behandling, for eksempel. Det har vi ikke oppfattet er tilfelle her.

Faglige og organisatoriske utfordringer

EL og IT Forbundet organiserer arbeidstakere i nærmest alle sektorer som omtales i rapporten og vi er derfor opptatt av både arbeidstakerperspektivet i den elektriske fremtiden, og av den teknologiske utviklingen som skjer fortløpende og at dette tas i bruk på en sikker og fornuftig måte. Vi ser også at de forskjellige teknologiene smelter mer og mer sammen og kommer til å by på en del nye utfordringer, både faglig og organisatorisk.

Øke antall lærlinger

EL og IT er opptatt av rekruttering til alle elektrofagene. Vi ser en økende gjennomsnittsalder i de fleste elektrofagene og samtidig et altfor lite fokus på nyrekruttering og utdanning av nye fagarbeidere i enkelte fag. Vi ønsker å beholde elektrokompetansen i Norge og savner tiltak i den forbindelse. Vi ser at myndighetene frykter at vi kan komme til å mangle 90 000 fagarbeidere i Norge om 10-15 år hvis ikke vi øker inntaket av lærlinger i arbeidslivet. Dette vil også få konsekvenser for elektrofagene, og vi tror det i så fall kan få konsekvenser for elsikkerheten her i landet.

Sikkerhet krever kompetanse

EL og IT er selvsagt opptatt av hvor viktig kompetanse er for å sikre at samfunnet kan bruke elektriske energi på en trygg og pålitelig måte. Vi må derfor hele tiden ha fokus på en   kompetanseutvikling som følger den teknologiske utviklingen. Vi må ha et regelverk som sikrer en minimumsstandard for dem som skal jobbe med den farlige varen som elektrisitet faktisk er, og vi må ha en kompetanse både på leder og fagarbeidernivå som sikrer el-sikkerhet, forsyningssikkerhet, kommunikasjonssikkerhet, datasikkerhet, personsikkerhet, brannsikkerhet, for å nevne noen.

Elsikkerhet krever fokus

EL og IT er bekymret for fokuset på dette fra myndighetene, vi ser at det i dag brukes altfor lite offentlige ressurser på området elsikkerhet. Dette vet vi mange av de viktigste aktørene i elektrobransjen er opptatt av, og vi bidrar gjerne til å reise denne problemstillingen overfor politiske og bevilgende myndigheter.

Vi mener rapporten om vår elektriske fremtid er en meget god rapport for å påpeke behovet for økte investeringer og bevilgninger til arbeidet med elsikkerhet i Norge.

Del: