Vanlige spørsmål i forbindelse med streik

Du vil få beskjed direkte om du blir tatt ut i streik, så det er viktig at opplysningene dine på «Min side» er oppdatert. Har du ikke fått beskjed, drar du på jobb som vanlig. 
I hovedsak vil alle medlemmer som arbeider ved bedrifter som er med i tarifforhandlingen kunne bli tatt i streik, men normalt vil streikeuttaket skje i puljer. 

I tillegg kommer ikke alle ut i konflikt samtidig, siden overenskomstene har forskjellige utløpstider. 

 

Det korte svaret er at dette vil du få direkte beskjed om, mens det lengre svaret er litt mer komplisert. 

Under mekling så skal det gå fire virkedager fra riksmekler får beskjed om at forhandlingene er brutt, til streiken iverksettes. 
I den tiden har derimot riksmekleren mulighet til å legge ned forbud mot at det streikes, eller at arbeidsgiver innfører lockout. 

Etter 10 dager kan partene normalt kreve forhandlingene avsluttet igjen, og i det tilfelle har mekleren fire dager på å finne en løsning eller avslutte meklingen.
I hele denne perioden kan partene sitte langt over fristene, noe de ofte gjør, hvis det ser ut som at de kan finne fram til en løsning.
Skulle de gjøre det må du stille på jobb som vanlig, fram til du får beskjed om noe annet.

Det er viktig at forbundet har de nødvendige opplysningene om deg for å kunne utbetale streikestøtte. Gå inn på Din side på forbundets nettside og logg inn.

Forbundsstyret har fastsatt streikestøtten, eller konflikstønaden til følgende:
Konfliktstønad for 2020 settes til kroner 1.100,- per dag/kroner 5.500,- per uke inkludert barnetillegg.
Stønad vil være den samme ved punktstreik, full streik og sympatistreik.
Varer konflikten utover 30 dager skal forbundsstyret vurdere å fastsette en høyere konfliktstønad gjeldene fra dag 31.
Medlemmer uttatt i streik utbetales et stønadsbeløp per dag på maks kr 1.100,- (mandag-fredag), men ingen skal kunne heve konfliktstønad større enn sin netto arbeidsinntekt.

Ved avtaleopprettelse
Ved streik for avtaleopprettelse (krav om opprettelse av tariffavtale) utbetales et stønadsbeløp på kroner 1.250,- per dag/kroner 6.250,- per uke. Samme stønad utbetales også ved sympatistreik for opprettelse av tariffavtale.

Ekstrakontingent
For ekstrakontingent ved konflikt vises det til vedtektenes §1-17 (9. 10. og 11.)
Medlemmer som blir permittert på grunn av konflikt og som ikke innvilges dagpenger, får utbetalt konfliktstønad.

I en streik så må du regne med å måtte stå streikevakt ved inngangen til arbeidsplassen. Her vil du blant annet ha i oppgave å forklare de som spør hvorfor det er streik, og informere streikende som er på vei inn på arbeidsplassen at de må søke dispensasjon for dette eller så vil det bli sett på som streikebryteri. 

Husk at dette kan være første gang en yngre arbeidstaker møter en streikevakt. Forklar på en kameratslig måte hva konflikten dreier seg om, og hva som forventes av opptreden for ikke å bli stemplet som streikebryter.

Lærlingers rolle under en konflikt vil variere etter hvilken hovedavtale bedrifter hører inn under. Generelt vil det kunne bli vurdert om læretiden utvides som følger av streiken.

Virke
Lærlinger og lærekandidater under hovedavtalen med Virke blir ikke automatisk omfattet av en kollektiv plassoppsigelse. Skal lærlinger tas ut må dette spesifiseres eksplisitt, og blir ikke det gjort skal de fortsette som før. 
Hvis streiken ikke gjør det mulig å drive opplæring på vanlig måte, kan lærlinger permitteres med syv dagers varsel. Permitteringen vil da gjelde for den tiden streiken varer. 

LO/NHO
Vanligvis omfattes ikke lærlinger av arbeidskonflikter, og det er kun forbundsstyret som kan vedta om lærlinger skal omfattes i streikevarslet.
På samme måte som i Virke kan lærlinger permitteres om opplæringen ikke kan skje forsvarlig.
Det er vilkår som må være oppfylt, så ta kontakt med ditt distrikt for mer informasjon.

Samfunnsbedriftene/KS Bedrift 
Lærlinger er i læreperioden ansatt med de samme rettighetene og pliktene som andre arbeidstakere, dermed er det mulig å ta ut lærlinger i streik. Hvorvidt det skjer skal fortsatt bli vurdert av forbundsstyret. 

Du kan kun ta ut ferie på vanlig måte om det var fastsatt og avtalt før streiken startet,
Er du i ferie, skal du fortsatt avvikle denne som normalt, men med en gang du er tilbake må du melde deg for foreningens streikekomite. Husk at du ikke for utbetalt støtte for den tiden du har fått feriepenger.

  Utgangspunktet er: 

  • Du får sykepenger som normalt hvis du var sykemeldt ved inngangen til streiken, og etter arbeidsgiverperioden er over. 
  • Blir du syk under konflikten, eller i arbeidsgiverperioden, får du konfliktstønad fram til NAV tar over utbetalingene. 

  Ta kontakt med ditt distrikt for mer informasjon. 

  Her kan det være forskjell mellom de ulike NAV-kontorene, men hovedregelen er som følger for permittering: 

  • Er du omfattet av streiken blir dagpengene erstattet av konfliktstønad.
  • Hvis du ikke er omfattet av streiken, men blir permittert som følger av den, skal du få utbetalt dagpenger.

  Merk, du får ikke dagpenger om streiken fører til at du blir ledig, dersom din lønn og arbeidsvilkår blir påvirket av utfallet. Du bør fortsatt søke om dagpenger, og henvende deg til ditt distriktskontor om du for avslag.