Telenor forsøker anke til Høyesterett

- innholdet kan være utdatert

I en stillingsvernssak, hvor et medlem av EL og IT Forbundet har vunnet i to rettsinstanser, forsøker Telenor Norge AS nå å få saken inn for Høyesterett.

Lagmannsretten kom til at Telenors praktisering av ansiennitetsprinsippet, med å bruke begrensede utvalgskretser var usaklig. Bedriften hadde begrenset utvalgskretsen slik at medlemmets ansiennitet på 33 år ved utvelgelsen ikke ble tillagt noe vekt.

-Det gjør meg skikkelig forbanna at et så stort selskap, med så god økonomi som Telenor, etter å ha tapt både i tingrett og lagmannsrett, fortsetter denne prosessen mot en av sine lojale ansatte, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– Telenor har inngått tariffavtale og har således påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitetsreglene, sier Wahl.

Anken er fremmet overfor Frostating lagmannsrett og lagmannsretten vil sette en frist for anketilsvar. Når anketilsvar er inngitt, vil lagmannsretten sende saken til Høyesterett. I Høyesterett vil ankeutvalget (3 dommere) ta stilling til om saken skal slippe inn til behandling. Antakelig vil det ta 2-3 måneder før det er avklart om saken tas til prøving.