Strammer opp IA-avtalen

Publisert: 07.06.11

– innholdet kan være utdatert

Sanksjonering og raskere oppfølging av sykemeldte oppsummerer de nye reglene.

Også legene risikerer nå å bli bøtelagt for å unnlate å stille på dialogmøter med arbeidsgiveren og den sykemeldte. I tillegg opprettholdes dagens ris bak speilet mot arbeidstakere som nekter å delta. Disse kan bli fratatt sykepengene.

Representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne har allerede forhandlet og er enige om den nye og strammere oppfølgingen av sykemeldte. De lovmessige endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven trer i kraft 1. juli i år.

De mest sentrale forslagene:

– Oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker, mot seks uker i dag.

– Arbeidsgiver skal sende planen til legen når den er utarbeidet, senest etter fire uker. Videre skal arbeidsgiver sende inn opplysninger og oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten (Nav) innen ni uker. I dag skal arbeidsgiverne sende inn oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten ved uke tolv.

– Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen sju uker, mot i dag innen tolv uker. Dialogmøtet skal avholdes også for arbeidstakere som er delvis (gradert) sykmeldt.

– Legen skal som hovedregel delta i dialogmøte 1 dersom han eller hun er innkalt, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig. I dag skal legen delta i dialogmøte 1 dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene, ønsker det.

– Det synliggjøres i loven at dialogmøte 2 kan avholdes tidligere enn lovens sistefrist på 26 uker, etter initiativ fra arbeidstaker, arbeidsgiver, lege eller Arbeids- og velferdsetaten.

– Det gis mulighet for et tredje dialogmøte i tiden etter dialogmøte 2.

– Ordningen med aktiv sykmelding avvikles.

– Styrkede regler om sanksjoner overfor arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder.

Les hele innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.