Strammer opp IA-avtalen

- innholdet kan være utdatert

Sanksjonering og raskere oppfølging av sykemeldte oppsummerer de nye reglene.
Også legene risikerer nå å bli bøtelagt for å unnlate å stille på dialogmøter med arbeidsgiveren og den sykemeldte. I tillegg opprettholdes dagens ris bak speilet mot arbeidstakere som nekter å delta. Disse kan bli fratatt sykepengene.
Representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne har allerede forhandlet og er enige om den nye og strammere oppfølgingen av sykemeldte. De lovmessige endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven trer i kraft 1. juli i år.

De mest sentrale forslagene:


– Oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker, mot seks uker i dag.
– Arbeidsgiver skal sende planen til legen når den er utarbeidet, senest etter fire uker. Videre skal arbeidsgiver sende inn opplysninger og oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten (Nav) innen ni uker. I dag skal arbeidsgiverne sende inn oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten ved uke tolv.
– Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen sju uker, mot i dag innen tolv uker. Dialogmøtet skal avholdes også for arbeidstakere som er delvis (gradert) sykmeldt.
– Legen skal som hovedregel delta i dialogmøte 1 dersom han eller hun er innkalt, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig. I dag skal legen delta i dialogmøte 1 dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene, ønsker det.
– Det synliggjøres i loven at dialogmøte 2 kan avholdes tidligere enn lovens sistefrist på 26 uker, etter initiativ fra arbeidstaker, arbeidsgiver, lege eller Arbeids- og velferdsetaten.
– Det gis mulighet for et tredje dialogmøte i tiden etter dialogmøte 2.
– Ordningen med aktiv sykmelding avvikles.
– Styrkede regler om sanksjoner overfor arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder.
Les hele innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomite.