Stortinget behandlet Arbeidslivsmeldinga

Publisert: 15.06.12

– innholdet kan være utdatert

Anbefalingene i meldingen ble vedtatt av stortingsflertallet.

Blant tiltakene finner vi:

 • Departementet vil sette i gang en bred og helhetlig utredning av håndhevingen av alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket.
 • Departementet vil sende på høring et forslag der en vurderer å innføre gebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket.
 • Departementet vil sende på høring et forslag om å gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO 94).
 • Det blir vurdert å gi tilsynsorgana en mer formalisert rolle i kartlegginga av om det er grunnlag for allmenngjøring av lønnsvilkåra i en bransje.
 • Departementet vil utarbeide et høringsnotat der det blir vurdert å innføre et «utvida HMS-ansvar» i konsern- og franchiseforhold, jf. at arbeidsmiljølovgivinga må være tilpasset den strukturelle utviklingen i næringslivet. Det blir ikke foreslått generell utviding av arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven.
 • Det blir sett i verk flere tiltak for å forbedre registrering og statistikk for arbeidsulykker, arbeidsskadedødsfall og yrkessykdommer, der den situasjonen vi har i dag, er klart utilfredsstillende.
 • Sammen med partene i arbeidslivet vil departementet foreslå å gjennomføre it informasjons- og opplæringsarbeid innenfor arbeidsmiljøområdet.
 • Det blir tatt initiativ til et tettere og mer aktivt samarbeid for å forbedre HMS-opplæringen i skolen.

     
Opposisjonen vil  myke opp

En samlet opposisjon (H, FrP, KrF og V) fremmet flere forslag og vil blant annet ha:

 • en omfattende åpning for midlertidig ansatte ved å få inn samme bestemmelser i AML som i tjenestemannsloven. Selvsagt uten å ta inn det sterke stillingsvernet og innstillingsretten ansatte og fagforeninger i offentlig sektor har.
 • en oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene og åpning for lokale og individuelle forhandlinger med arbeidsgiver.
 • mer fleksible regler for uttak av overtid og en vurdering av hvorvidt dagens regler for nattarbeid og søndagsarbeid er hensiktsmessige. Utfallet av denne vurderingen er ikke gitt, men det er lett å forestille seg hva partiene ønsket å oppnå. Når opposisjonen foreslo å stanse, eller ”utsette” som de velger å formulere det som, ser vi konturene av de nye ”arbeiderpartienes” arbeidslivspolitikk.

En gjennomgang av begrunnelsen for forslagene, i komiteens innstilling og fra Stortingets talerstol, bekrefter at opposisjonen ønsker omfattende endringer av sentrale bestemmelser i AML. Resultatet ville blitt dårligere arbeidsmiljø, flere utrygge jobber og svekket innflytelse for ansatte og fagbevegelsen både lokalt og nasjonalt.

Regjeringen vil ha sterke vern

Tiltakene regjeringen vil sette i verk, vil kunne bety sterkere vern og mer effektiv lovhåndheving.

Forbundet etterlyser

Forbundet savner imidlertid:

 • innføring av kollektiv søksmålsrett
 • tiltak for å styrke bedriftsdemokratiet, blant annet ved å innføre lavere grenser for valg av verneombud, AMU og styrerepresentanter
 • utsettende veto lokalt.

Dette er spørsmål som EL & IT Forbundet vil komme tilbake til ved senere anledninger. Forbundet er fornøyde med at regjeringen fremmet en samlet melding om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet. Og vi er fornøyde med at det er vedtatt endringer og settes i gang utredninger på sentrale spørsmål.

Sist, men ikke minst, er det grunn til å glede seg over at H, FrP, V og KrF er i opposisjon og ikke i regjeringskontorene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.