Stor oppslutning i Oslo

Publisert: 18.01.12

– innholdet kan være utdatert

Hele appellen til Hans O. Felix

“EU produserer en rekke direktiver som i all hovedsak har til formål at unionens 4 friheter skal flyte fritt. Dette gjelder også fri fly av arbeidskraft og tjenester i form av arbeid over landegrensene. Tidligere har Norge implementert Tjenestedirektivet – nå står Vikardirektivet for tur.


Direktivet skal regulere vilkår og betingelser for bemanningsbransjen i EU og Norge. Fagbevegelsens målsettinger om at alle skal ha trygge faste ansettelser i arbeidslivet trues gjennom innføring av direktivet.

Grunnpilaren i arbeidslivet er og må også i framtiden være faste ansettelser i ordinære bedrifter. Denne grunnpilaren utfordres gjennom at direktivet har til formål å “anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere, og å etablere passende rammer for anvendelsen av innleid arbeidskraft.” 

Alle land i Europa sliter med vikarbyråenes opptreden og utbredelse i arbeidslivet. Folk blir tvunget til å ta arbeid i vikarbransjen fordi ordinære bedrifter nedbemanner for så i neste omgang leie inn arbeidstakere på dårligere og mer usikre vilkår. 

Det er god grunn til å merke seg hva lederen for den tyske landsorganisasjonen DGB, Michael Sommer sa til LO Aktuelt om vikarbyråenes rolle i det tyske arbeidsmarkede: Sitat:

”Ifølge Sommer er vikarbyråene og innleie av arbeidskraft to store temaer i tysk fagbevegelse for tida. Det blir stadig vanligere at virksomheter holder seg med en liten kjerne av fast ansatte, og ellers baserer seg på innleie av arbeidskraft, som skiftes ut etter en periode. I sykehussektoren er dette en trend, ifølge Sommer. Et annet utviklingstrekk er at arbeidstakere tvinges til å leie ut sin arbeidskraft gjennom eneforetak, uten rett til sosiale ytelser som arbeidsledighetstrygd og sykepenger

Omveltningene i det tyske arbeidslivet de siste tiårene bidrar til et økende fattigdomsproblem blant pensjonistene. Den ”gammeldagse” pensjonisten som går av etter 40 år i arbeidslivet uten pause og med fullt opptjent pensjon finnes knapt lenger. Pensjonspoengene spises opp av arbeidsledighet, deltidsjobber og useriøse arbeidsgivere.”

Sitat slutt. 

Vikardirektivet vil bidra til å dra det norske arbeidslivet i denne retning. Det er dette vi kjemper i mot!

 Vi vil ikke ha nok et EU direktiv som svekker norsk arbeidsliv sett fra arbeidstakernes side.

Vi ønsker definitivt ikke et direktiv som legger til rette for at bemanningsbyråene skal bli en stor vekst bransje. Allerede i dag uten dette direktivet ser vi at store deler av denne bransjen er useriøs.

Vi registrer også at arbeidsgiverne anført av NHO og VIRKE ønsker direktivet velkommet. De ønsker å bruke direktivet til å sette press på AML bestemmelser som regulerer innleie og midlertidige ansettelser.

Og de kan i neste omgang bruke direktivet som en anledning til å gå bort i fra inngåtte avtaler som de nå vil hevde er diskriminerende og derved ulovelige i forhold til EU rett.

Regjeringa på sin side hevder at norske lover og avtaler står seg, la oss håpe de har rett – men så lenge det hersker tvil må denne komme arbeidstakerne til gode – altså Norge må bruke reservasjonsretten!

I 2013 er det stortingsvalg – et valg som vil være avgjørende for et godt arbeidsliv – De rød/grønne partiene har samarbeidet med fagbevegelsen og vist at de har en annen politikk enn de borgelige.

Vår oppfordring til regjeringa er at dette samarbeidet vil bli styrket hvis den bruker reservasjonsretten. Gjør regjeringa dette vil det for oss bety en positiv inngang til valgkampen. Vi ønsker å skape engasjement for at alle våre medlemmer skal stemme

 – velger regjeringa ikke å følge vårt råd blir det adskillelig vanskeligere å skape dette engasjementet. Spesielt hvis det viser seg at direktivet har de negative konsekvenser som vi frykter.

Så jeg avslutter som jeg begynte:

Ja, til faste ansettelser!
Nei, til Vikarbyrådirektivet!”  

Les hva Frifagbevegelse skriver om markeringen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.