Statnett får 30 mill i gebyr

- innholdet kan være utdatert

– Vår beslutning er i første rekke knyttet til de store samfunnsøkonomiske tapene som har oppstått og den svekkede forsyningssikkerhet hendelsen medførte, samt mangelfull beredskap. I en mer anstrengt hydrologisk situasjon eller ved ytterligere utfall i nettet, kunne feilen ha medført enda større negative konsekvenser, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.
Gebyret på 30 millioner kroner ilegges for overtredelse av energilovforskriften og beredskapsforskriften, og er skjønnsmessig fastsatt. Det er tidligere påvist en klar sammenheng mellom overtredelsene som er begått og konsekvensene for samfunnet.
– Antallet overtredelser som er påvist i denne saken viser at Statnett har unnlatt å følge krav til ettersyn, vedlikehold, modernisering og beredskap for kabelforbindelsen Rød-Hasle. Overtredelsene har pågått i lang tid. Dette tilsier en såpass kraftig reaksjon, sier Aas.

Mange overtredelser


Våren 2008 oppsto det feil på to av de tre sjøkablene i sentralnettet som krysser Oslofjorden. Disse er viktige for Norges forsyningssikkerhet og kraftutveksling med Sverige. Først i oktober 2009 ble de to siste skadede kablene på forbindelsen Rød – Hasle koblet inn. Kabelforbindelsen driftes fortsatt med redusert kapasitet. Feilen har ikke ført til avbrudd i strømforsyningen til sluttbrukere, men har hatt betydelige konsekvenser for det nordiske kraftmarkedet.
Disse overtredelsene ligger til grunn for vedtaket om overtredelsesgebyr:
– Statnett har ikke ført regelmessig tilsyn med de termiske forholdene for kablene på strekningen Bastøy – Evje som er dimensjonert for naturlig kjøling fra sjøvannet.
– Statnett hadde ikke før feilhendelsen installert instrumentering for kontinuerlig overvåking av høyt oljetrykk i kablene.
– Etter feilhendelsen ble ikke alle kabler med feil satt i driftssikker stand innen rimelig tid for normal feilretting.
– Statnett har ikke hatt tilstrekkelig tilgang på kompetente personer og øvrige ressurser for å gjenopprette nødvendige funksjoner ved kabelforbindelsen på en sikker og effektiv måte.
Overtredelsesgebyret ilegges i medhold av energiloven §§ 10-8 jf. 10-7 for uaktsomt eller forsettlig å ha overtrådt energilovforskriften § 3-5 bokstav a og beredskapsforskriften § 3-5 jf. §§ 3-2 og 3-4.
NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker. 
Se hele vedtaket på NVEs hjemmesider.