Spare energi i bygg

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsgruppas leder har vært Eli Arnstad og hun har gitt rapporten videre til kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp. Rapporten er innspill til en handlingsplan for energieffektivisering i bygg.
Utgangspunktet for rapporten er at bygg forbruker energi tilsvarende 80 TWh per år. Arbeidsgruppa foreslår at bygg skal bruke mindre energi tilsvarende 10 TWh innen 2020, og det videre målet er en 50 prosent reduksjon av energibruk til drift av bygg fram til 2040.
I arbeidet med rapporten er det brukt mest tid på eksisterende bygningsmasse, som gruppa mener er nøkkelen til å nå målene innen 2020.
Private eneboliger utgjør 60 prosent av markedet og per i dag er det få tiltak rettet mot det private husmarkedet. Ett av virkemidlene som foreslås er økonomiske tilskudd.
Les mer om arbeidsgruppa og planer på nettsiden til Kommunal- og regionaldepartementet.
Arbeidsgruppas rapport.