Samfunnsnotat om arbeidsmarkedet

- innholdet kan være utdatert

I disse næringene har det i siste femårsperiode (2008-2013) en sysselsettingsøking på 56 000 blant innvandrede. Samtidig gikk sysselsettingen ned med 44 000 blant andre arbeidstakere.
Etter sysselsettingssvikten etter finanskrisen i 2009 har Norge hatt ny, sterk jobbvekst, som i hovedsak har skjedd i den utenlandske del av arbeidsstyrken.
Ved utgangen av fjoråret var sysselsettingen i øvrig befolkning fortsatt 20 000 lavere enn i 2008. Den «normale veksten skulle være rundt 100 000.

Redusert sysselsettingsrate
Situasjonen reflekteres i at sysselsettingsraten har gått betydelig ned. Også blant de ”gamle” innvandrergruppene fra Afrika og Asia er det fallende sysselsettingsrater i en ny situasjon preget av lavlønnskonkurranse fra EU Øst.

Les hele samfunnsnotatet.