Revidert nasjonal:Satsing på arbeid

- innholdet kan være utdatert

– Vi er tilfredse med at regjeringen fortsatt legger sterk vekt på sysselsetting og situasjonen for konkurranseutsatt industri, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar til Revidert nasjonalbudsjett 2010 på LOs hjemmeside.
Regjeringen styrker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med netto 247 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette gir rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010. Økte midler til arbeidsmarkedstiltak legger til rette for endringer i tiltakssammensetningen slik at tiltakene bedre kan tilpasses brukernes behov. 
Lavest ledighet i Europa
Den rød-grønne regjeringens Revidert nasjonalbudsjett for 2010 beskriver en bedre utvikling her hjemme enn det som lå i statsbudsjettet og en arbeidsledighet som er den laveste i Europa. Norge nærmer seg også toppen i andel sysselsatte i befolkningen. 
– Viktige utfordringer gjenstår imidlertid også hos oss. Altfor mange sliter med en mangelfull forankring i arbeidsmarkedet, enten som trygdede eller på ufrivillig deltid. Det er riktig med et ekspansivt budsjett, samtidig som styringen over budsjettet ivaretas og tilliten til handlingsregelen opprettholdes, heter det på LOs hjemmeside.
Vi står fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder et sterkt voksende behov for offentlige velferdstjenester. LO understreker derfor betydningen av at det kommende statsbudsjett reflekterer dette også når det gjelder kommune- og helseøkonomi. LO forventer et videre opplegg som vektlegger:
• videreutvikling av velferden
•  rettferdig fordeling
•  forsterket innsats mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet
LO krever også at regjeringen tilser at pengepolitikken ikke motvirker det som oppnås gjennom fornuftige lønnsoppgjør og en langsiktig budsjettpolitikk. Norges Bank må ikke tillates å ødelegge for industrien, slik en gjorde i 2002-2003. Det er også viktig at innsatsen for å unngå skadelige tendenser i finansmarkedet videreføres. Finanskommisjonen er nedsatt for å innsnevre spillerommet for spekulativ aktivitet som virker destabiliserende.
Detaljene i revidert nasjonalbudsjett finnes på regjeringen.no.