Rapport om sykehjem på anbud

- innholdet kan være utdatert

Fagbevegelsen er bekymret for svekkelse av ansattes vilkår eller at sektoren vil lide under store, utenlandske selskapers profittjakt. NHO argumenterer med at privatisering er besparende og åpner for økt innovasjon. 
I Fafo-rapporten Konsekvenser av konkurranseutsetting – kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester analyserer de funnene de fra casestudier, intervjuer, en spørreundersøkelse og ved å gjennomgå tidligere forskning.
Ifølge rapporten er det påfallende at kommunene i liten grad har systematisert og sammenlignet kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår mellom private og kommunale sykehjem.
Det er flere grunner til at slike sammenligninger bør gjøres av andre enn kommunene selv, forteller Gautun:
– Når undersøkelser og kartlegginger gjøres på ulike måter i hver enkelt kommune er sammenligninger vanskelig. Måten kartleggingene gjøres og presenteres på kan også være påvirket av hvilket bilde den politiske ledelsen i en kommune ønsker å vise fram, sier hun.
Les mer på arbeidslivet.no.