Pressemelding:Stor fanemarkering 6. mai kl. 11.00

- innholdet kan være utdatert

Det siste halvåret har vårt samfunns økende sårbarhet blitt synliggjort gang på gang. Det er derfor overraskende at regjeringen ikke synes å ville sikre Norge en fortsatt verdensledende elsikkerhet.
Norges, relativt sett, gode elsikkerhet skyldes godt (strengt!) regelverk og høy kompetanse, det har de fleste vært enige om. Derfor var det igjen uro blant våre 12 000 elektrikermedlemmer da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ville endre regelverket fordi: ”Forskriften er ikke tilpasset endringene av organiseringen i elektrobransjen”.
Dette var i 2005, og siden det har vår mistenksomhet økt i takt med orienteringsmøter og forslag til ny forskrift som er lagt bak oss. Hvorfor synes man i den nye kvalifikasjonsforskriften å ville bryte med selve grunnpilaren i sikkerheten på elanlegg; hvorfor vil man ikke lenger at de som har ansvaret for å installere, reparere og vedlikeholde anlegg skal være ansatt samme sted som de som utfører arbeidet, og slik stå under tydelig, faglig ledelse? Hvorfor denne oppsplittingen av ansvar når dette har fungert så godt i snart hundre år?
Arbeidsgiverne snakker løst om fleksibilitet, regjeringen og direktoratet har så langt snakket med to tunger, i den grad de har sagt noe gjennom fem år. Og vi er usikre på hva som er den egentlige agendaen. Er det virkelig noen som vil svekke et så samfunnskritisk regelverk på grunn av et prinsipp om at bedriftene skal få styrket sin styringsrett og få mer makt? Makt til å organisere virksomhetene med færre fast ansatte, mer midlertidig ansettelser og bruk av bemanningsselskaper. Slik forstår vi NHOs agenda. Og det etter at EL & IT Forbundet har bidratt til en kraftig utvidet mulighet til innleie av arbeidskraft i bransjen, også ved bruk av utenlandsk arbeidskraft når denne tilfredsstiller norske sikkerhets- og kompetansekrav. Dagens system har gitt gode resultater med offentlig styrte kvalifikasjonskrav og utdanningsinstitusjoner, men det kan se ut som om man ønsker å pulverisere også dette.
Største brannårsak
Det brenner mindre hyppig i Norge enn i andre land i Norden, men når det oppstår branner i bygninger, skyldes det i ett av tre tilfeller elektriske feil – og det er den desidert største brannårsaken.
Det heter i en offentlig utredning om kritisk infrastruktur fra 2006 at konsekvensene av svikt må legges mer vekt på enn sannsynligheten. Altså: Når virkningene kan være katastrofale, er dette det avgjørende å legge vekt på, selv om sannsynligheten for at det skal skje, er liten.
Derfor krever EL & IT Forbundet at den som har ansvaret for å installere, reparere og vedlikeholde anlegg skal være ansatt samme sted som de som utfører arbeidet, og slik stå under tydelig faglig ledelse og at inn- og utleie kun kan foregå mellom slike bedrifter.
Ring forbundsleder Hans Olav Felix på mobil 908 55 815 for mer informasjon.