Økonomisk støtte til kulturtiltak for 2011

- innholdet kan være utdatert

1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år relatert til LOs prinsipielle handlingsprogram.
Her er det videre rammer og større ”LO-del” enn i forhold til pkt 2. Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel.
Kulturutvalget kan avgjøre hvilke tiltak som skal prioriteres for kommende år. Søknadsfrist for prioriterte tiltak er 31. desember 2010.
2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i pkt 1, og hvor kravet til egeninnsats er større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:
– Maksimalt stønadsbeløp 25 000 kroner (kan avvikes i spesielle tilfeller).
– Maksimal LO-del: 50 % av kostnadene.
Øvrige kriterier:
– Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes og AOFs lokale, regionale organisasjoner.
– I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.
– Fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.
– Søknad fremmes på eget søknadsskjema og må fremmes før tiltaket gjennomføres.
– Søknaden avgjøres av LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg og kan ikke ankes.
– Støtten utbetales når rapport og regnskap foreligger. Senest 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet.
– Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder.
Søknadsskjema pdf.
Søknadsskjema word.