Ny bok om vannkraft og miljø

Publisert: 16.01.14

– innholdet kan være utdatert

Boka er en oppsummering av forskningsprogrammet “Miljøbasert vannføring” som har pågått i to faser siden 2002 og det er publisert 46 fagrapporter som er resultat av dette.

– For å være best mulig forvaltere trenger vi oppdatert kunnskap om virkningene av inngrep i vassdrag og om tiltak som kan dempe de negative virkningene, sier direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Tredelt bok
  1. Første del gir en beskrivelse av hvilke virkninger ulike inngrep i vassdrag kan ha på fysiske forhold som endret vannføring, endrede temperatur-, grunnvanns-, erosjons- og sedimentasjonsforhold. Deretter beskrives virkningene på biologiske forhold, herunder bunndyr, fisk, fossekall og vegetasjon, og videre virkninger på landskap og på andre brukerinteresser som friluftsliv.
  2. Andre del omhandler forvaltningsrettede metoder, blant annet prøvereglement og metoder for å fastsette slipp av minstevannføring.
  3. Del tre omhandler ulike former for avbøtende tiltak som kan iverksettes for å minske ulempene/skadene ved vassdragsreguleringer eller annen utnyttelse av elver og innsjøer.


Les mer på NVEs nettside, hvor boka kan lastes ned eller bestilles.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.