Meld.St 46 Flere i arbeid:Glad for styrket innsats

Publisert: 09.08.13

– innholdet kan være utdatert

I internasjonal sammenheng har Norge en høy andel av befolkningen i arbeid. Likevel er det for mange i yrkesaktiv alder som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet som følge helseproblemer.

Det er positivt at Regjeringen trapper opp arbeidsmarkedstiltakene og tar avstand fra kommersialisering av attføringspolitikken. Og at ungdom og personer med psykiske lidelser prioriteres.

Regjeringen vil:

  • Opprette flere tiltaksplasser. Regjeringen går inn for et høyere tiltaksnivå for personer med nedsatt arbeidsevne.
  • Bruke ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag som tiltaksarena. Det er ønskelig å trekke inn flere ideelle organisasjoner som tiltaksarrangører. Regjeringen vil ikke ha en kommersialisering av tiltaksområdet for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.
  • Gi flere med nedsatt arbeidsevne muligheter til å delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å kombinere arbeid og trygd.
  • Øke innsatsen for unge som har falt eller står i fare for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Regjeringen vil utvide ungdomsgarantien for unge med nedsatt arbeidsevne fra gruppen 20-24 år til 20-29 år. 90 prosent av denne gruppen skal til en hver tid ha en godkjent aktivitetsplan.
  • En økende andel av sykefraværet og uførepensjoneringen i befolkningen skyldes psykiske helseproblemer. Regjeringen legger derfor fram en oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse for perioden 2013-2016 sammen med denne meldingen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.