Lønnsomt med nytt kraftnett

- innholdet kan være utdatert

Det viser en fersk rapport fra THEMA Consulting Group, utført på oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter, både i kraftsektoren og på forbrukersiden.

130 milliarder


Det er planlagt investeringer i kraftnettet for 130 milliarder kroner fram til 2020. Investeringene er både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Dette løftet for kraftinvesteringer skyldes politiske mål om utbygging av fornybar energi for å oppfylle EUs fornybardirektiv, behov for å fornye strømnettet, behov for mer nett for å møte befolkningsveksten, politisk ønske om å elektrifisere offshoreinstallasjoner som i dag drives med gasskraft, samt innføring av smarte strømmålere (AMS) hos forbrukerne.
På lang sikt er økt elektrifisering av samfunnet en forutsetning for omfattende kutt i klimagassutslippene.

Reinvestering gir mest gevinst


Rapporten “På nett med framtida – kraftnettets betydning for verdiskaping” viser at verdien av såkalte reinvesteringer i det eksisterende nettet er størst. Her skal det investeres nærmere 40 milliarder kroner (nåverdi), mens samfunnet får tilbake rundt 230 milliarder kroner (snitt av høyt og lavt anslag), ifølge beregningene fra THEMA.
I samme periode skal det investeres nærmere 50 milliarder kroner i nytt kraftnett. Her får samfunnet tilbake 110 milliarder. Oppsummert betyr dette at for hver krone som investeres, vil den samfunnsøkonomiske gevinsten være tre-fire kroner.
Les mer på energinorge.no.