LO: Annen kurs for landet

- innholdet kan være utdatert

Den blå-blå regjeringens første statsbudsjett byr ikke på dramatiske endringer, men tendensen går klart i retning av økte forskjeller på folk, skriver LO i sin første kommentar til statsbudsjettet.
Det som ytterligere kan øke forskjellene i samfunnet er svekket styringsgrep og derigjennom mer utrygge arbeidsplasser. Den rød-grønne regjeringens tiltredelsesbudsjett startet med: 
Regjeringen vil føre en ansvarlig og forutsigbar budsjettpolitikk basert på handlingsregelen, og legger opp til samme bruk av oljeinntekter i 2006 som foreslått av Bondevik II-regjeringen.  
Den nye regjering starter med å bryte enigheten om at foreslått bruk av oljepenger i et fremlagt budsjett  ikke endres av de øvrige partier. Dette for å unngå en konkurranse partiene imellom om å tolke økonomiske utsikter med sikte på å bruke mest mulig. Hvis dette er starten på et styringsgrep som svikter fra en mindretallsregjering i en krevende parlamentarisk situasjon, er det grunn til bekymring for norske arbeidsplasser. 

Skattelette


Det er særlig uttrykk for manglende styringsevne at hele lettelsen går til  skattelettelser som har liten positiv virkning for næringslivet. Den går i hovedsak til personer og mest til dem som har mye fra før. Lavere  lønte får en lettelse på 2-300 kroner, de med millioninntekter får titusener. 

Svekke styring av finansmarkedet


Bekymringen styrkes av regjeringens antydninger om å svekke myndighetenes styring av banker og andre finansinstitusjoner, samtidig som det gis skattelettelser i bolig markedet. Sporene fra andre land og 1980-tallets Norge skremmer. Begrunnelsen for økt bruk av oljeinntekter representerer også et brudd med tradisjonene og er tidligere aldri benyttet av de partier som har vært enige om handlingsregelen. 

Reduserer, fjerner ikke fagforeningskontingenten


Langsiktig betydning vil det også ha hvordan regjeringen håndterer samarbeidet med organisasjonene i arbeidslivet, lønnsdannelsen og inkluderingsutfordringen i arbeidslivet. Norge ligger bedre an her enn andre land, men det kommer ikke av seg selv. Et krevende hovedoppgjør til våren er bare en av begivenhetene på denne ferden. LO merker seg at regjeringen reduserer avgått regjerings forslag til skattestimulans for fagorganisering, men er lettet over at begge regjeringspartier har frafalt tidligere forslag om fjerning. 
LO er bekymret over signalene knyttet til regulering av maktforholdene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men gir honnør for at en vil tenke seg om via et større utredningsarbeid når det gjelder arbeidstid. 

Redusert innsats for arbeidsledige


Når det gjelder enkeltområdene i forslaget, vil LO og våre forbund komme nærmere tilbake til dette etter hvert. I denne omgang vil i særlig grad beklage at innsatsen overfor de arbeidsledige reduseres. Det kuttes i lønnsgarantiordningen og permitteringsregelverket svekkes.
Svekkelsen av arbeidsmarkedspolitikken vil særlig å utover bransjer som trues av konjunktursvikt og permitteringer i en situasjon der arbeidsledigheten øker og mangelen på inkludering i arbeidslivet  er vår største samfunnsutfordring. 

Redusert fedrekvote


Barnehager nedprioriteres i forhold løftet som har kommet de siste åtte åra. Det siste kommer sammen med en reversering av de progressive tiltak som er gjort i foreldrepermisjonen i form av fedrekvote. 

Svikter studenter og kulturarbeidere


Det er en stor skuffelse at en lenge etterlengtet utvidelse av studiestøtten tas bort og at kulturløftet brytes. 

Svak klimapolitikk


Regjeringen innfører et kvoteprisgulv i CO2-kompensasjonsordningen på 30 kroner. Det gir manglende forutsigbarhet og er dårlig industripolitikk og dårlig klimapolitikk.