HMS og IA:To sider av samme sak?

- innholdet kan være utdatert

Prosjektet 3-2-1 står for 3 parter, 2 bransjer, 1 mål. Prosjektets mål har vært å høste erfaringer om trepartssamarbeid og bransjeinnretting for et styrket arbeidsmiljø.
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til forkostseminar om temaet 20. januar. Les mer om seminaret her.
3-2-1-prosjektet er et utviklingsprosjekt som har pågått siden 2007 på initiativ fra Arbeidsdepartementet og med Arbeidstilsynet som hovedansvarlig for gjennomføringen. Prosjektet har konsentrert seg om samarbeidsmålene og nye metodegrep, som kan bidra til lokale tiltak og resultater. I tillegg til å utvikle det bransjebaserte trepartssamarbeidet sentralt og lokalt, har en lagt særlig vekt på HMS-systematikk, ledelse og kompetanseutvikling.
Begrepet partssamarbeid har fått et nytt og mer positivt innhold for deltakerne i 3-2-1-prosjektet. Gjennom trepartssamarbeidet er prosjektet tilført kompetanse, virkemidler, nettverk og legitimitet som ikke ville vært oppnådd med en smalere sammensetning.

God bransjeinnretting


Det er uttrykt tilfredshet med bransjeinnrettingen. Dette har gitt en håndterlig avgrensning og bygger på samarbeidsrelasjoner som lenge har eksistert. Bransjeorganisasjonene kjenner sine bransjer bedre enn hovedsammenslutningene. I 3-2-1-prosjektet har organisasjonene hatt en sentral rolle med å rekruttere virksomheter. Samtidig har det vært gunstig for læringen at prosjektet ikke bare har vært innrettet mot en enkelt bransje. Man kan med andre ord utvikle innsatsområder som vil være tilnærmet allmenne.

Ny kunnskap og nye rollemodeller


NAV har hovedansvaret for IA-arbeidet. Arbeidstilsynet har hovedansvaret for HMS-arbeidet. Begge etater har fått i oppdrag å styrke samarbeidet. De har etablert både sentrale og regionale/fylkesvise samarbeidsavtaler. Gjennom 3-2-1-prosjektet har etatene innfridd departementets ønske om å prøve ut et tettere, operativt samarbeid.
Grepet med å gi rådgivere og inspektører fra NAV og Arbeidstilsynet veilederroller i prosjektet, har vært en suksess, dels fordi veilederne har hatt relevant kompetanse og gode virkemidler, dels fordi de har bidratt med en lyskastereffekt som har gitt økt status til prosjektet og dels fordi veilederrollen har vist nye sider ved etatenes tilbudsevne. Her trekkes særlig fram at Arbeidstilsynet er blitt mer informerende og veiledende.
Les mer om rapporten på STAMI sine hjemmesider.