Enighet på Energioverenskomsten

- innholdet kan være utdatert

Resultatet er som følger:
Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time fra 1. juni 2014.
 
Minstelønnssatsene justeres som følger:
Fagarbeidere 4,5 års læretid:                  kr 380.000
Medarbeidere med andre fagbrev:         kr 345.000
Saksbehandlere:                                       kr 340.000
Kundebehandlere:                                    kr 315.000
Unge arbeidstakere (under 18år):          kr 200.000 
Øvrige satser økes med 10 prosent.
 
Matpengesatsen økes til 78,50
 
Betaling for forskjøvet arbeidstid er uendret med 50 % tillegg for ettermiddag og 100 % tillegg for natt, men den flyttes til § 9.
 
Rotasjonsordninger:
Bilag nr 10, rammeavtale for arbeidstidsordning, tas ut av overenskomsten og erstattes av et nytt avsnitt i § 12 om at det kan lokalt avtales rotasjonsordninger uten å peke på hvilke ordning.
§ 6 Opplæringsplan styrkes med et nytt avsnitt om grunnopplæring for ledere og tillitsvalgte. Vi snakker her om kurs med rammer utviklet av partene sentralt og bedriftsinterne kurs.
Av protokollen fremgår det for øvrig at partene fortsetter jobben med å sikre god og faglig kompetanse for energifagarbeiderne. Dette arbeidet videreføres i prosjektet ”Jobb med Energi ”.
Forhandlingene ble denne gangen vanskeliggjort grunnet krav om reduksjoner og svekking av vaktbestemmelser fra arbeidsgiver. Forhandlingsutvalget måtte bruke mye tid og ressurser på å tilbakevise disse.
 
Resultatet går nå ut til uravstemning med frist til forbundet 23. juni klokken 14:00.
Her kan du lese protokollen fra forhandligene