Enighet i Spekter område 9

- innholdet kan være utdatert

Dermed er avtalene om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og ITs medlemmer i Broadnet, Fubi, Geomatikk, Relacom, Statnett, Telemuseet og Hålogaland Kraft med datterselskap endelig klare.

– De mest krevende forhandlingene i område 9 for EL og IT Forbundets del i år gjaldt Relacom-avtalen hvor uenighet om pensjon stoppet all framdrift på B-delen, og Broadnet hvor størrelse og innretning på det økonomiske tilbudet var umulig å akseptere, sier Reidunn Wahl, EL og IT Forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg.

For Broadnet ble det funnet en tilnærmet lik løsning for EL og IT Forbundet og Jernbaneforbundet i fase 3, mens enigheten på Relacom-avtalen kom rett før meklingsstart. For Relacom betyr det en endring av pensjonsordning fra ytelse til innskuddsordning, men en trygging i form av følgende ny setning i overenskomstens § 18; «endring av vilkår eller ytelser kan bare skje etter avtale mellom partene i virksomheten».

Uenigheten på overenskomstområdet om pensjon senket framdriften betydelig.

– Arbeidsgivernes frontalangrep på pensjoner har gjort at 2016-oppgjøret i område 9 har gått i sneglefart siden starten i april. LO Stats representanter fortjener honnør for at forhandlingene kom i mål, sier Wahl.  

Økonomiske tillegg

De økonomiske tilleggene i område 9 varierer sterkt fra bedrift til bedrift. På flere avtaler er det forhandlet fram generelle tillegg med virkningstidspunkt 1. april, og mange har måtte vente lenge på ny lønn.

Uravstemming

Nå skal medlemmene si sitt om forhandlingsresultatene. På noen avtaler vil uravstemningen foregå elektronisk, mens andre gjør det på tradisjonelt vis med stemmesedler av papir. Fristen for lokale opptellingsansvarlige for tilbakemeldinger til forbundet om resultatet i uravstemningen fastsettes snart. Saken oppdateres så fort det er bestemt.