Enige om faste ansettelser som prinsipp

- innholdet kan være utdatert

– Regjeringen har samme ståsted om faste ansettelser som dere i forbundet og i fagbevegelsen generelt. Vi lytter til hva dere sier og tar det på alvor. Jeg tar med meg disse synspunktene fra dagens markering inn til mine politiske kolleger, sa Sigvald Oppebøen Hansen, nestleder i regjeringsfraksjonen i Justiskomiteen, til rundt 500 medlemmer og tillitsvalgte som deltok i den politiske fanemarkeringen.Før Oppebøen Hansen fikk overlevert et dokument som forklarer FKE-saken og årsaken til markeringen, holdt forbundsleder Hans Olav Felix en appell.
 
 
 
Her følger appellen:
Kamerater!Vi demonstrerer her i dag fordi vi vil gi et tydelig signal til Stortinget om at vi ikke aksepterer at det åpnes for gambling med elsikkerhet. Og vi demonstrerer for at de rødgrønne partiene må stå som garantist mot at sosial dumping og fagforeningsknusing kommer inn bakdøra ved at Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk svekkes.
Norges, relativt sett, gode elsikkerhet skyldes et godt og strengt! regelverk og stor kompetanse. Det har de fleste vært enige om. Derfor vekker det uro når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil endre regelverket fordi som det sier: ”Forskriften er ikke tilpasset endringene av organiseringen i elektrobransjen”.


Dette var i 2005, og siden det har vår mistenksomhet økt i takt med orienteringsmøter og forslag til ny forskrift som er lagt bak oss. Hvorfor synes man i den nye kvalifikasjonsforskriften å ville bryte med selve grunnpilaren i det elektriske sikkerhetssystemet; hvorfor vil man ikke lenger at de som har ansvaret for å installere, reparere og vedlikeholde anlegg skal være ansatt samme sted som de som utfører arbeidet, og slik stå under tydelig, faglig ledelse? Hvorfor denne oppsplittingen av ansvar når dette har fungert så godt i snart hundre år?
Vi reagerer også på at myndighetene nå prøver å gjennomføre en sniktilpasning av forskriften ved først å foreta tilpasning til tjenesteloven og EU-direktiv 2005/36 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Dette er Kunnskapsdepartementets ansvar, men disse endringene går langt inn på FKE-forskriftens område og må derfor ses i sammenheng. Derfor ber vi regjeringspartienes stortingsrepresentanter om å sørge for at kunnskapsministeren utsetter vedtak inntil FKE-saken er ferdigbehandlet. Alvoret i dette understrekes ved at en av våre fagforeninger – Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus – i dag har gått til en 4 timers politisk streik!
Det er ikke vi som har somlet med å få en ny forskrift på plass – det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og politidepartement. Departementet må sette skapet på plass og instruere DSB slik at vi får en forskrift i trå med hva forbundet krever. Regjeringspartiene som har bedt om, og fått vår støtte i valg, må støtte oss i denne saka som de vet har vært av høyeste prioritet for oss. Dette burde ikke være vanskelig – også sett med bakgrunn i at det ikke er vi som krever dramatsike endringer i dagens forskrifter, men myndighetene i form av hva de har presentert til nå.
NHO og arbeidsgiverne har også sin agenda opp i dette.
De ønsker fleksibilitet og svekkelse av faglige rettigheter. Regjeringa og direktoratet har så langt snakket med to tunger. Og vi er usikre på hva som er den egentlige agendaen. Er det virkelig noen som vil svekke sikkerhet ved arbeid på elektriske anlegg på grunn av et prinsipp om at bedriftene skal få styrket sin styringsrett og få mer makt? Dagens system har gitt gode resultater med offentlig styrte kvalifikasjonskrav og utdanningsinstitusjoner, men det kan se ut som om man ønsker å pulverisere også dette.
Arbeidsgiverne ønsker at det åpnes for mer midlertidig ansettelser og bruk av bemanningsforetak, derfor benytter de nå anledningen til å motarbeide oss mht. at installatørbedrifter skal ha fast ansatte elektrofagarbeidere. De ser også for seg at dette vil svekke fagforeningene ved at arbeidskraft som ikke har fast tilknytting til bedriften ofte er uorganisert.
Arbeidsgiverne spekulerer i billig arbeidskraft. Dette er viktigere for dem enn elsikkerhet! Sett i sammenheng med at Norsk Teknologi meldte Norge inn for ESA med påstand om at lov om allmenngjøring av tariffavtaler stred mot EU-rett, så er deres intensjoner at de ikke ønsker en forskrift som setter begrensninger på deres behov av midlertidige ansettelser, bemanningsbyråer eller ukvalifisert arbeidskraft.
Fagbevegelsen var en avgjørende faktor da de rødgrønne kom til regjeringsmakt i 2005 og vi var en avgjørende faktor da regjeringa fikk fornyet tillit ved valget i fjor.
Og vi vil være den avgjørende faktor for at valgene i 2011 og 2013 skal vinnes.
Regjeringa har levert på en rekke punkter, ikke minst sett i forhold til kampen mot sosial dumping. Regjeringa må derfor ikke gå på et feilskjær i denne saka og svekke de tiltakene regjeringa selv har innført.
Forskriften skal i første rekke ivareta at reparasjoner og installasjoner av elektriske anlegg kan foregå på en sikker måte og at innbyggerne kjenner seg trygge på at de har et sikkert elektrisk anlegg. Brann tilknyttet elektrisitet er den største brannårsaken i Norge, men sett i forhold til vårt forbruk av elektrisk energi brenner det mindre hyppig i Norge enn i andre land i Norden. Men, når det oppstår branner i bygninger, skyldes det i ett av tre tilfeller ulike elektriske årsaker – av den grunn er elektrisitet den desidert største brannårsaken. Men, så er det også slik, at mer enn halvparten av disse brannene skyldes feil bruk av det elektriske anlegg og ikke feil på installasjonene. Slike feilårsaker er færre i Norge enn i andre land takket være en streng forskrift. Regjeringa må derfor ikke gi etter for krefter som ønsker en mer liberal forskrift som kan medvirke til redusert sikkerhet og flere branner.
Regjeringa og DSB snakker med to tunger, til tross for tydelige signaler fra politisk hold. Politisk understrekes det at de er enig med oss i våre prinsipper og at de ikke vil vedta en forskrift som svekker sikkerheten. Og at de definitivt ikke vil være med på endringer som åpner for en svekkelse av faste ansettelser. DSB derimot, har så langt vurdert at det ikke er nødvendig med like presise formuleringer i en ny forskrift som det er i den som gjelder per i dag. Ja, direktoratet har til og med sjøl fortolket dagens forskrift slik at det å være ansatt hos den som forestår – det betyr et ansettelseslignende forhold!
Hvor pokker i Arbeidsmiljøloven eller annet lovverk finner vi en slik definisjon av stillingsvernet?
Nei, våre politiske venner må presse justisministeren til å instruere DSB og fortelle direktoratet hvor skapet skal stå. Vi krever at det snarest fremmes et høringsdokument med ivaretakelse av våre hovedkrav:
1. Den som er faglig ansvarlig og den som utfører arbeidet skal være ansatt i samme bedrift.
2. Inn- og utleie mellom bedrifter som omfattes av forskriften skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften, er godkjente opplæringsbedrifter, har faste ansatte og har egen produksjon.
3. Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kravene i forskriften må avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.
4. Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.
5. Det må fremkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for elektrofagene.
De tre første punktene er ivaretatt i gjeldende forskrift per d.d. og vi kan ikke se at det er grunnlag for å endre dette i den gjeldende forskrift.
Vis at vi har et rødgrønt flertall på Stortinget som jobber med oss – og ikke mot oss – og gi regjeringa beskjed om det samme!
Takk for oppmerksomheten.