Endringer for å motvirke sosial dumping

- innholdet kan være utdatert

Forskriften er en viktig del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Regjeringen er av den oppfatning at offentlig sektor har et særlig ansvar for å motvirke sosial dumping og ikke medvirke til utnyttelse av utenlandske arbeidstakere på det norske arbeidsmarkedet. Dette ansvaret oppfylles blant annet ved å sikre at lønn og andre arbeidsvilkår er i samsvar med minimumsvilkårene i tariffavtalene.
Gjeldende forskriftstekst er uklar på noen punkter. FAD og AD ser derfor behov for enkelte presiseringer for å sikre størst mulig forutsigbarhet for partene. En klargjøring av forskriftens krav vil også bedre muligheten for kontroll med oppfyllelsen av forpliktelsene.
Høringsfristen er satt til 30. september 2010. Les høringsbrevet og hvem som er høringsinstanser her.