Eldretiltak har liten effekt

- innholdet kan være utdatert

Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen har i denne rapporten undersøkt beslutninger om tidligpensjonering i kommunal og fylkeskommunal sektor. Formålet har vært å se på hva som har betydning for å gå av tidlig, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år.

Sett på ulike tiltak


Arbeidslivsforskerne har vurdert helsetilbud og andre seniortiltak som ble innført for at arbeidstakere over 50 år skulle bli sjeldnere sykmeldt og velge å utsette pensjonsalderen.
Tiltakene dreide seg blant annet om tilbud som mer fritid, fleksibel arbeidstid, tilpasning for eldre med redusert funksjonsevne og tilpasning av tempo eller arbeidsoppgaver.
Men ifølge rapporten har tiltakene, på tross av en liten nedgang i sykefraværet, samlet sett hatt «begrenset effekt».

Treffer ikke målgruppas behov


Spesielt trekker forskerne fram at typen seniortiltak som ble tilbudt i norsk arbeidsliv i 2005 verken har hatt noen betydning for om seniorene har blitt uførepensjonert eller tidligpensjonert med AFP.
Les mer på fafo.no eller idebanken.org.