BNL-rapport:Enkelt å være seriøs

- innholdet kan være utdatert

I innledningen skriver utvalget blant annet at:


«Utviklingen etter krisetidene på begynnelsen av 1990-tallet førte til at over 50 000 kvalifiserte medarbeidere forlot bygge- og anleggsnæringen. Dette har økt bruken av innleie og ufaglært arbeidskraft. I samme tidsrom har useriøse virksomheter tatt større spillerom. Påtalemyndighetens avdekking av organisert kriminalitet i deler av bygge- og anleggsnæringen er urovekkende og har ført til mobilisering hos politisk ledelse, politi og påtalemyndighet, og i byggenæringen selv.»
Vedlagt følger rapporten som utvalget har overlevert til KMD.