Bedre for lærlinger

- innholdet kan være utdatert

Arbeids- og velferdsetaten tilbyr permitterte eller oppsagte lærlinger og lærekandidater arbeidsmarkedstiltaket arbeidspraksis. Permitterte eller oppsagte lærlinger og
lærekandidater som deltar på arbeidspraksis, får opplæring gjennom fylkeskommunen. For dager i praksis mottar deltakerne dagpenger eller individstønad. Det har ikke vært adgang til å yte verken dagpenger eller individstønad for dager deltakerne er på opplæring i fylkeskommunens regi. Arbeids- og velferdsetaten har erfart at dette har virket demotiverende på deltakerne, og mange har valgt å avbryte utdanningen.
Det er en utdanningspolitisk og arbeidsmarkedspolitisk målsetting å motvirke frafall i videregående opplæring. Av denne grunn er det foretatt en tilføyelse i forskriften for arbeidspraksis som gir hjemmel for å yte livsoppholdsytelser til denne målgruppen også for dager i opplæring i fylkeskommunens regi. Endringen trådte i kraft fra 1. mars 2010.